Скачать карту
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-nf46-12

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-nf46-12
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-nf46-12
НазваниеКарта американской армии лист txu-oclc-6924198-nf46-12
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1955
Ширина5000
Высота3784
Размер файла 5.5 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныМьянма
ЯзыкАнглийский
Эта карта содержит территорию Мьянмы.Показан город Мыингян. На этой карте обозначен город Пакокку. Присутствует город Сагайн. Показан Паган. Присутствует Зитавбин. На этой карте обозначен Зи-О. На этой карте обозначен Зигюн. Присутствует Зигяунг. Показан Зигон. На этой карте обозначен Зигон. Вы найдёте тут Зиган. Присутствует Зидав. Показан Зидав. Показан Зидав. На этой карте обозначен Зидав. Присутствует Зидав. Показан Зидав.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-nf46-11
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-nf46-15
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-nf46-16
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-nf46-7
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-nf46-8
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-nf47-13
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-nf47-5
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-nf47-9
Карта 200k--f46-17
Карта 200k--f46-18
Карта 200k--f46-23
Карта 200k--f46-24
Карта 200k--f46-29
Карта 200k--f46-30
Карта 200k--f47-13
Карта 200k--f47-19
Карта 200k--f47-25
Карта 500k--f46-2
Карта 500k--f46-4
Населённые пункты:
Мыингян (141713 чел.)
Пакокку (126938 чел.)
Сагайн (78739 чел.)
Паган (300 чел.)
Зитавбин
Зи-О
Зигюн
Зигяунг
Зигон
Зигон
Зиган
Зидав
Зидав
Зидав
Зидав
Зидав
Зидав
Зидав
Зидав
Зичаунг
Зибюгон
Зибюгаунг
Зибюган
Зибюган
Зибинган
Зибинган
Зибинган
Зибин
Зи
Зеиттаунг
Зегыи
Зедеик
Зебани
Зайаткон
Завин
Зарама
Залокма
Залаткон
Ывази
Ыватин
Ыватиткон
Ыватитгыи
Ыватитгале
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватит
Ыватгая
Ыватгапоныва
Ыватгамин
Ыватга-Е
Ыватгае
Ыватга-Е
Ыватга
Ыватга
Ыватга
Ыватга
Ыватга
Ыватга
Ыватга
Ыватаунг
Ыватамаик
Ываше
Ываше
Ывапале
Ыванге
Ыванаунг
Ывама
Ывагыи
Ывадин
Ывадав
Ывадаунг
Ываданше
Ывадан
Ывадан
Ывабо
Ывабет
Ывабале
Ёзайат
Ёнзу
Ёнзингыи
Ёнзингале
Ёныиндав
Ёнкан
Ёндозве
Ёндав
Ёндав
Ёнбинзаук
Ёнбинё
Ёнбинган
Ёнбин
Ёган
Ёган
Ёбя
Ёбя
Йткан
Йнгве
Йнбаунгдаинг
Езин
Еыин
Еыин
Евун
Евин
Еве
Е-Тагон
Еша
Есагё
Епадаинг
Ени
Енган
Енангят
Емек
Емеин
Елунгяв
Елекюн
Еле
Елаигюн
Ела
Еха
Егамогин
Егамо
Егамо
Ега
Ега
Ега
Едвингыи
Едвет
Едвет
Едеин
Едав
Едаинг
Ебаунглаунг
Еаунг
Янзан
Янгинтгази
Яндабо
Яндабин
Ягыигон
Ягыибыин
Ябе
Вунтгагон
Вунле
Вунбе
Ветто
Ветпок
Ветпо
Ветлу
Ветлу
Ветлет
Веткя
Веткок
Вема
Велаунг
Ведаунг
Вебонла
Вайонгон
Вайончаунг
Вайингяинг
Вайа
Вайа
Вакюнган
Вагва
Вагингыи
Ваган
Вадин
Вачет
Вабо
Вабаинггяинг
Уыинбу
У-Ыин
Уыин
Удайа
Твинма
Твингыилеыва
Твингыи
Тугыи
Цабадвин
Тонкяинг
Тонган
Токсу
Тизаунг
Тингокпыин
Тилаинг
Тигяте
Тукадиба
Тонлин
Тондаунгаинг
Тондаунг
Тийва
Тйису
Тйипыицайа
Титён
Титтайа
Титтавпя
Титтаунг
Тицеингон
Титпинзу
Титпинше
Титпалвеган
Титкыидав
Титкауксеик
Тинти
Тиндиган
Тиндеин
Тинбюн
Тинбаунгган
Тинбан
Тигяук
Тигон
Тигон
Тидон
Тибингон
Тибингон
Тетпан
Тетнгегыин
Теткекыин
Теткегыин
Темаунгган
Теккегыин
Теиныва
Теиныва
Теинтав
Теинниган
Теингон
Теингон
Тегюн
Тегюн
Теган
Тедвин
Тедавган
Тедав
Тедав
Тедав
Тедав
Тебюва
Тебыинге
Тебебин
Тебон
Тгази
Тгази
Тгази
Тгази
Тгази
Тгаеттга
Тгаетпинган
Тгаетпин
Тгаеткон
Тгаеткаунгбин
Тгаеткан
Тгаеткан
Тгаеткан
Тгаеткан
Тгаеткан
Тгаеткан
Тгаеткан
Тгаеткан
Тгаеткаинг
Тгаечин
Тгаягон
Тгаягон
Тгаябаунг
Тгаунггыи
Тгаунгбыин
Тгапандав
Тгапанбин
Тгапан
Тган-Удав
Тгангыигон
Тгангяунг
Тгангон
Тгангон
Тгангон
Тгангон
Тгангедав
Тганеткон
Тгандан
Тганбя-Аинг
Тганбогыи
Тганбодаунг
Тганбо
Тганбо
Тганбо
Тганбо
Тганбинкан
Тганбинла
Тганбин
Тганацит
Тганатпингон
Тганаткыин
Тганат-Аинг
Тгамонгаинг
Тгамингяук
Тгаминбок
Тгаминбе
Тгаметку
Тгаманкан
Тгаманган
Тгаманган
Тгамандав
Тгаман
Тгамадав
Тгамадав
Тгама
Тгагыин
Тгадут
Тгадур
Тгаде
Тгабю
Тгабеё
Тгабева
Тгабетга
Тгабенгу
Тгабеган
Тгабедон
Тгабедан
Тгабебин
Тгабебин
Тгабутпинде
Тгабутпин
Тгабуткон
Тгабаунг
Тгабаунг
Тезу
Тезу
Тея
Теци
Теинбан
Теинбала
Тегыийва
Тегыийва
Тегыидав
Тегыи
Тегыи
Тебя
Тебинтаунггон
Тебинде
Тебин
Тебин
Тазо
Тазин
Тазаук
Тайвинбо
Тайа
Тавзаук
Тавыва
Тавыва
Тавыва
Тавякяунггон
Тавва
Тавтга
Тавгяунг
Тавдвин
Тавдвин
Тавдвин
Тавбу
Тавбон
Таунгзон
Таунгзиндав
Таунгзин
Таунг Ывама
Таунгыва
Таунгё-Залок
Таунгё
Таунгязи
Таунгу
Таунгтга
Таунгталон
Таунгше
Таунгпила
Таунгнё
Таунгмёзо
Таунглон
Таунглеган
Таунгледав
Таунглалин
Таунгквин
Таунггыи
Таунггя
Таунггя
Таунггон
Таунггон
Таунггон
Таунггон
Таунгган
Таунггамаук
Таунггаинг
Таунгдвин
Таунгдав
Таунгбю
Таунгбён
Таунгбон
Таунгбо
Таунгбо
Таунгбалон
Таунгаук
Таунгашебет
Таукыит
Таукшагон
Таукша
Татыва
Тапантга
Тантабин
Тантабин
Тангыи
Тангва
Тангедав
Тане
Тандо
Тандавзу
Тандавма
Тандавма
Тандав
Тандав
Тандав
Тандав
Танчаукпин
Танбингяунг
Танбингян
Танбинган
Танбинган
Танбинган
Танбиндав
Танаунгвун
Танаунггыин
Танаунггыин
Та-Наунггон
Танаунггала
Танаунггаинг
Танаунггаинг
Танаунгдаинг
Танаунгбинле
Танаунгбинла
Танаунгбин
Тамасекан
Тамагыи
Тамагон
Тамагон
Тамагаук
Тамагаук
Тамагаук
Тамага
Тамабин
Тамабин
Талокмё
Талингон
Талаингят
Тагаунгде
Та-Еинде
Тада-У
Тада-У
Тадаинг
Тада
Тада
Тачанбе
Табеттав
Табя
Табондав
Табинган
Табецве
Табе
Табе
Табаунг
Табауккон
Табауккон
Табауккон
Свелео
Сувин
Сунлун
Сулекон
Сулегон
Сулегон
Субюгон
Субюгон
Субюгон
Субюган
Субюган
Соныва
Сонгон
Сондвин
Сонде
Сонда
Содвин
Сизонгон
Сизонгон
Ситга
Ситга
Синзве
Синзеин
Синыва
Синтегве
Синте
Синте
Синтгамве
Синтгамве
Синтага
Синшин
Синме
Синмин
Синлан
Синлаунг
Сингё
Сингяунг
Сингяунг
Сингут
Синдийва
Синде
Синде
Синдат
Синдат
Синчея
Синбюгон
Синбючи
Симигангон
Симиган
Сигаунг
Сиди
Сибингве
Сибин
Шветгамин
Швепыйин
Швепыишин
Швепаукпин
Швепан
Швепалаган
Швелинзве
Швелаунг
Швеле
Швеле
Швелан
Швелан
Швегяунг
Швегяунг
Швегу
Швега
Швега
Шведвингон
Шведаунг
Шведа
Швебонтга
Швебонтга
Швебавгюн
Швебавгюн
Швебавгон
Шунбок
Шинмаган
Шинла
Шазичет
Шавбюгон
Шавбю
Шавбю
Шавбин
Шауктав
Шаукпин
Шанзу
Шангаинг
Шандон
Шаква
Шаду
Шадав
Шабине
Сеыва
Сеыва
Сеыва
Сеыва
Сеыва
Сеыва
Сеыва
Сеыва
Сецетё
Сетеин
Сеинбангыин
Сеинбанган
Сеинбанбин
Сеиктгат
Сеиктеин
Сеиксин
Сеикнян
Сеикква
Сеикче
Сегингыи
Сегин
Сегале
Седо
Седеик
Седав
Седав
Седав
Себя
Себинзу
Себингыи
Савкеба
Саттва
Сатпягыин
Сатпягыин
Сатпангон
Саткингыи
Саткин
Сапе
Саняунг
Самеиккон
Салингыи
Салингон
Салинган
Салечеткон
Сахан
Сака
Саингте
Саинггаунг
Саинггаунг
Сагю
Сагыин
Сагянгон
Сагян
Сагате
Сагаинпаня
Сага-Ин
Сага
Садон
Саде
Садаунг
Сабе
Пюндав
Пюган
Пюган
Пюдвингон
Пёыва
Пёнбу
Пёган
Пыинзи
Пыинтга
Пыинладав
Пыинчаунг
Пыидавтга
Пыиба Еаст
Пыиба
Пяягяунг
Пявыва
Пявган
Пявбве
Пявбве
Пявбве
Пявбве
Пявбве
Пяуксеикгыин
Пяттгатгыи
Пяти
Пясве
Пяпон
Пя
Пя
Пвасав
Путто
Пун
Пудвин
Пудаунгчаунг
Позадав
Потокбю
Понзогыи
Поныин
Понтга
Понначан
Понгыиган
Понгаунг
Понган
Помяттгакон
Покявя
Побюлонкан
Пинле
Пиндале
Пиндале
Пиндале
Пяуксеикпин
Пгаланган
Петыин
Петтав
Петпин
Петпе
Петку
Петкон
Петбинаинг
Пенантга
Пеиктав
Пегыигин
Пегет
Пегу
Пегингяв
Пегингяв
Пегадо
Педав
Педаунг
Пазва
Пайеинма
Пайала
Пайагыи
Пайаду
Паунгёдав
Паунгыин
Паунгва
Паунглаунгган
Паунглаунг
Паунггве
Паунггадав
Паунгга
Паунгде
Паунгдаву
Паунгбя
Паунгбин
Паунгбедан
Пауктавкюн
Пауктав
Пауктав
Пауктав
Пауктав
Пауктав
Пауксеин
Паукпингяук
Паукмяинг
Пауккведав
Пауккаунг
Пауккан
Пауккан
Паукин
Паук-Аинггон
Паныва
Паня
Паннё
Панидвин
Пандавгыин
Палве
Палин
Палин
Паледан
Пале
Палава
Палан-О
Палангыин
Палангон
Паланган
Паланган
Паланбин
Пакоккугюн
Пакет-Магыибин
Паканнге
Пакангыи
Паиктин
Паиангаинг
Паганят
Паганди
Паду
Падин
Падин
Пади
Падаунг
Падауккон
Падаукаинг
Падацакон
Падаинггон
Падаинггон
Падаингдав
Пабаунг
Оыин
Оннечаунг
Оннебок
Оннаук
Онмин
Онмин
Онгыин
Онгыи
Ондав
Онбиндав
Оматве
Октвинкан
Октвин
Окшитпя
Окшиткыин
Окшиткон
Окшиткон
Окпоган
Окпо
Обюн
ОбюинганРельеф:
Шветагыи Таунг (336 m)
Наттеик Таунг (297 m)
Пагыи Таунг (294 m)
Мяинг Таунг (269 m)
Таунгнё (244 m)
Таунгталон (236 m)
Пиндале (226 m)
Мингон (196 m)
Тангыи Таунг (162 m)
Сагаинг Таунгдан (99 m)
Петпедаунг (85 m)
Легок (48 m)Гидрография:
Иныин Цанал
Ега Ин
Вунбе Ин
Тон Ин
Паук Ин
Каунгмудав Ин
Тагундаинг Танк
Синбыингыи Танк
Канна Танк
Зи-Аинг Чаунг
Зазокма Ё
Ёгя Чаунг
Ела Чаунг
Едеин Чаунг
Ебя Чаунг
Язавин Чаунг
Вунло Чаунг
Вунле Чаунг
Вема Чаунг
Твинма Чаунг
Титвинзу Чаунг
Тгагыинмяук Чаунг
Тгадут Чаунг
Тгабедон Чаунг
Теинмё Чаунг
Теинкяинг Чаунг
Тазин Чаунг
Тайок Чаунг
Таунгзон Чаунг
Тангедав Чаунг
Танбинзу Чаунг
Субюгон Чаунг
Синдева Чаунг
Швекяунг Чаунг
Сеикмава Чаунг
Сеикква Чаунг
Саикгва Чаунг
Пяунгбя Чаунг
Пяук Чаунг
Пямеик Чаунг
Пинле Чаунг
Пет Чаунг
Паукин Чаунг
Панзе Чаунг
Панлаунг Ривер
Пади Чаунг
Няунгок Чаунг
Нгевтга Чаунг
Нгакыве Чаунг
Нга Кон Яма Чаунг
Налетав Чаунг
На-Ин Чаунг
Нагабвет Чаунг
Набет Ривер
Набан Чаунг
Мыицут Чаунг
Мыитнге Ривер
Мяунгок Чаунг
Мяингыин Чаунг
Му Ривер
Магыйин Чаунг
Лингадав Чаунг
Летпыит Чаунг
Летпана Чаунг
Лапаук Чаунг
Кюнзун Чаунг
Кыидвин Чаунг
Кяв Чаунг
Кяукпёк Чаунг
Кяукмяунг Канё
Кят Чаунг
Кя-О Чаунг
Кудав Чаунг
Кодаунг Чаунг
Кансин Чаунг
Канбани Чаунг
Калапи Чаунг
Каинг Чаунг
Каинг Чаунг
Кабю Чаунг
Индеин Чаунг
Навбаук Чаунг
Гвето Чаунг
Гвебин Чаунг
Данаха Чаунг
Даинг Чаунг
Чонгаук Чаунг
Чит Чаунг
Чиндвин Ривер
Чаунге Чаунг
Чаунгнетпав Чаунг
Чаунгнет Чаунг
Чаунгманет Чаунг
Чаунгмагыи Чаунг
Чаунгмагыи Чаунг
Чаунгмагыи Чаунг
Чаунгмагыи Чаунг
Чаунгмагыи Чаунг
Чаунгма Чаунг
Чаунгма Чаунг
Чаунггале Чаунг
Чаингсаук Чаунг
Баон Чаунг
Аунгтга Чаунг