Скачать карту
Карта 200k--e47-25

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--e47-25
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--e47-25
НазваниеКарта 200k--e47-25
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина4382
Высота3084
Размер файла 4.5 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныМьянма
Тайланд
ЯзыкРусский
Эта карта отображает территорию Мьянмы, Тайланда.Присутствует город - миллионник Рангун, Янгон. Вылет из Рангуна, Янгона. На этой карте обозначен город Сыриам. Вы найдёте тут город Канбе. Показан город Тонгва. Присутствует город Кайан. Вы найдёте тут город Тганатпин. На этой карте обозначен город Тганатпин. Вы найдёте тут Зветав. На этой карте обозначен Звегаик. Показан Зинбугон. Вы найдёте тут Зибюгон. На этой карте обозначен Зибюбин. На этой карте обозначен Зибин. Присутствует Зепалон. На этой карте обозначен Зепалон. Показан Зеняунгбин. Показан Зайатквин.

Другие карты этого места:

Карта 200k--e46-24
Карта 200k--e46-30
Карта 200k--e46-36
Карта 200k--e47-19
Карта 200k--e47-20
Карта 200k--e47-26
Карта 200k--e47-31
Карта 200k--e47-32
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-ne46-12
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-ne46-16
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-ne47-13
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-ne47-9
Карта 500k--e46-4
Карта 500k--e47-3
Карта американской армии txu-oclc-6654394-ne-46-8th-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-ne-47-8th-ed
Населённые пункты:
Рангун, Янгон (4477638 чел.)
Сыриам (69448 чел.)
Канбе (58146 чел.)
Тонгва (52496 чел.)
Кайан (40322 чел.)
Тганатпин (39000 чел.)
Тганатпин (38059 чел.)
Зветав
Звегаик
Зинбугон
Зибюгон
Зибюбин
Зибин
Зепалон
Зепалон
Зеняунгбин
Зайатквин
Завтика
Завтигон
Ыватиткон
Ыватит
Ыватит
Ывама
Ёгыи
Йткангале
Йткан
Ето
Е-Нве
Емунгыи
Егыиня
Егявзу
Егяв
Егяв
Егяв
Егяв
Егяунгва
Егу
Ебавте
Ебавган
Янгыи-Аунг
Янгонбаук
Якаингёгыи
Якаингё
Винлева
Вецу Паток
Веткон
Вепадан
Вебян
Вайонгон
Вайагон
Ватайа-Аше
Васане
Вапе
Вапанге
Вападав
Ванеткон
Ванечаунг
Вамайан
Вадама
Вачангон
Уыинва
Тугыи
Тоннитква
Тонгыи
Тонгыи
Тогяунггыи
Тогяунггале
Титан
Титан
Тинваган
Тонгва
Титпючаунг
Тингангюн
Тингангюн
Теткегон
Теткала-Атин
Теткала
Теингяунг
Теингон
Теинбю
Тегон
Тебючаунг
Тебю
Тгази-Атин
Тгаетпинчаунг
Тгаеткон
Тгаеткон
Тгаеткон
Тгаечаунг
Тгаегюн
Тгаявдав
Тгаягон
Тгаягон
Тгаягон
Тгатгамяинг
Тгатегвин
Тгантага
Тганлыин
Тгангёваинг
Тгангёваинг
Тгандин
Тганбансеик-Кяунгзу
Тганатпин
Тгамазеикта
Тгамаинг
Тгакуцу
Тгахутку
Тгаиктуган
Тгагайа
Тгабю
Тгабегон
Тгабегон
Тгабеган
Тгабеган
Теваинггыи
Тавзун
Тавзун
Тава
Тава
Таунгтат
Таунглонмяунг
Таунггыигве
Таунгботайа
Тауккян
Татканеин
Тапун
Таныингон
Танбингяунг
Таматакав
Таматакав
Тамангыи
Тамангыи
Таман
Талабаунг
Такавкан
Таингкван
Тагундаинг
Тагундаинг
Тагундаинг
Тагундаинг
Тагав
Тадагале
Сведавгяунг
Свебок
Сунпи-Атин
Сунпи
Собонгыи
Ситпинквин
Ситпинган
Ситпин
Ситквин
Синпон
Синмалаик
Сингюн
Сингу
Синчийа
Сиди
Шветазок-Атин
Шветазок
Шветаунгбан
Швепауккан
Шве-О
Швелинбан
Швелезу
Швеле
Швегыи
Швебозу
Швебонзу
Шанзу
Шанзу
Шанзу
Шан-Ыва
Шанган
Шандегыи-Оккан
Шандегыи-Аук
Шандегыи-Атет
Шандегыи
Се-Ыва
Сетле
Селонгыи
Сеиннюн
Сеикгыи
Сеикгыи
Савбвагыигон
Саттвадав
Сатганге
Санчаунг
Сакангыи
Саингдигон
Саингди
Сагаингзу
Садалин
Сабудаунг
Сабенюн-Атин
Пыинмангу
Пыинмагон
Пыинмаган
Пыинмадав
Пявбве-Атин
Пявбве
Пяук-Ё
Пвели
Пугыи
Поёзу
По-Ыингале
Понмазо
Поктиннё
Подавнагон
Пинлегяунг
Пинкалаунг
Пгагу
Петтан
Пепаунгдав
Пеинган
Пеиксве
Пайатонзу Ыватит
Пайа-Нгокто
Пайалан
Пайагыи
Пайагыи
Пайагон
Пайагон
Паунггыи
Пауктав
Пауктав
Пауктан
Паукконгыи
Пауккон
Палу
Пале
Паингкюн
Паингкюн
Паиккыиве
Паганпюнбаук
Пагандаунг
Пагандаунг
Паганбо
Пагадудат
Падегав
Ова
Оннегон
Онне
Октоксу
Оккан
Няунгваинг
Няунгтачан
Няунгоккыи
Няунгни
Няунглеин
Няунглебин
Няунгланган
Няунгин
Няунггон
Няунггон
Няунггон
Няунггон
Няунгдаук
Няунгбинтга
Няунгбинквин
Няунгбин
Няунгбин
Нянгюн
Нве-Гве
Нипасегон
Нигаик
Нгабема
Неикбан
Наунгбо
Натеган
Наняв
Нанти
Нагоккыитав
Набебин
Мёвингыи
Мыинтечаунг
Мену
Мениквин
Мяяё
Мвебвегон
Муду
Моксосеик
Моккаму
Моккала
Мокаинггыи
Моганеин
Миныва
Минлвингон
Мингяунг
Мингаладон
Милаук
Мигоган
Мезалигон
Меткабин
Менегон
Майанбинзеик
Ма-У Тати
Маунгма
Мамаук
Малит
Макеткыи
Магамеик
Магыибингяунг
Лунбе-Атин
Летпанкаше
Летпангон
Летпан
Летпадансу
Летпадан
Леингон
Леикпок
Ледаунгган
Лаунгми
Латгагон
Лагает
Кывегу
Кыведегон
Кыведегон
Кыведе
Кывебюгон
Кывебючаунг
Кюнгыи
Кюнгон
Кюнгале
Кюдав
Кючаунг
Кёнта
Кёнсу
Кёнпа
Кёнкеик
Кёнган
Кёнган
Кыизун
Кыизу
Кыинигяунг
Кыидан
Кыибинзу
Кетпюган
Кеиннисан
Кяво-Кайинзу
Кяунгми Паток
Кяунгдаик
Кяуктан
Кяуктан
Кяуктаингган
Кяуктаинг
Кяукпон
Кяукпон
Кяукчаунг
Кяткон
Кянгун
Кя-Ингыигон
Кя-Ин
Кя-Ин
Кяикпадаинггыи
Кяикмингалав
Кяикме
Кягаунг
Кяган
Кяган
Кядет
Квиняше
Квиняше
Кункала
Конкала
Коккодаунг
Кокко
Коккине
Кокине
Кинмончон
Кинбалинчаунг
Хенан
Хайеин
Кенан
Кайинзеик
Кайинган
Кавтин
Кавче
Кава
Кава
Кауккве
Катитваинг
Катитпин
Катиткон
Категон
Касин
Капин
Каныингон
Каныин
Каныин
Кан-У
Канту
Кантга
Канныинаунг
Канныи-Наунг
Канмыин
Канмыин
Кангыигон
Кангон
Канбяунг
Канбяунг
Канбяунг
Канбе
Канбе
Канбав-Атин
Канаунгто
Канаунг
Канаунг
Кана
Камун-Ывама
Камеик
Камбе
Камайут
Камат-Аук
Камасеин
Камасе
Камапайан
Камападав
Каманат
Камамат
Камакасит
Камаканеин
Камаба
Камаба
Калитав
Калаве
Калаукчеик
Калацу
Калат
Калаинг
Калагяунггыи
Калачаунгзу
Каинггон
Кадонбав
Кадит
Кадацеин
Кадатоя
Кадатпана
Кабыинё
Кабаук
Интаинг
Интагав
Инсеин
Инсеин
Инпанав
Инпади
Инлаунг
Инканлан
Ин-Гянгыи
Инган
Ингале
Индан
Типана
Типадо
Тилебав
Теинзун
Теингяунг
Нандаунг
Мавби
Легу
Лавга
Лапагит
Лапада
Лабалу
Кайангыи
Гаинггу
Гёнгёнгя
Гёгон
Гёгон
Гвегон
Гведанше
Гва-Ыва
Гонныиндан
Гангавкюн
Е-Ыва
Е-Ыва
Емун
Еиктгая
Егайитпин
Дунтабе
Дезат
Дебаук
Дайебо
Даунггыи
Данидав
Даматгат
Дала
Дабеин
Чаунгзаут
Чаунгва
Чаунгва
Чантгаквин-Аук
Чантгагыи
Бветкыи
Бветкыи
Боягыи
Бонлонзеик
Богале
Бавтун
Бавтгабеган
Бандабин
Банбвегон
Банбвегон
Балаук
Бала
Айунзок
Айобон
Аваинг
Аунгтга
Аунгнаинггыи
Аунгме
Аунгмеиктга
Аунгканлаинг
Аунгбонгыи-Атин
Ауктгаунг
Аук Таге
Ауккыин
Атвинпадан
Атайу
Апгаунг
Апаинг
Анязу
Але-Ыва
Але-Ин
Алат-Ыва
Алангон
Алангабо
Аланбя
Алаингни-Атет
Алаингни
Аду
Теингяунг
Кяунггон
Пыинмабин
Шанзу
Кяуктан
Паукнгу
Аваинг
Малит-Аше
Окпо
Тгаминчаунг
Тгакуткан
Канни
Кя-Вин
Кыведалин
Атон
Зветон
Летпанкин
Нгеткыийегяв
Аунгзея
Каня
Швеняунгбин
Кангыи
Кятонгале
Титтан
Пыинмагон
Кайинзу
Чаукеиндан
Палуген
Няунглан
Кооо-Е-Тезу
Тайанкан
Квиняше
Меткатган
Пазинниган
Минве
Калав
Пыинмаган
Камаполеин
Камакалу
Пошвезу
Ыватит
Кяунгяган
Паупкпин
Тгаягон
Далабан
Винкани
Няунгале Тгаягон
Кяниган
Масо
Тицеингон
Паукталаук
Четтыгон
Мада
Давегяунг
Тадагыи
Тгандин
Санчаунг
Зигон
Кючаунг
Тагугян
Пауккон
Але-Ыва
Шангон
Нянчаунг
Ватайа-Анаук
Едвингон
Деиккон
Нингян
Якаингёгие
Канла
Калагыису
Кюнгале
Кабё
Тингзу
Кайанва
Калауккалу
Ле-Аинг
Тгаягон
Шангяунг
Тгаунггыигале
Даингзу
Оккан
Мамё-Асу
Няунг-Ыва
Манге
Теингон
Мадамайо
Кывегузеик
Чангыигон
Тгаеткон
Ыватит
Летпан
Але-Ыва
Вингаук
Ыватит
Магыиган
Самегыин
Пошвебинтезу
Але Вингон
Ыватит
Кёнту
Якаингё
Онбинзу
Паток
Пауккон
Сведавквин
Калагыиз
Онбинзу
Давбонзу
Пандавгяунг
Пыинмабин
Табодан
Кяунгябо
Гвебингяунг
Екола
Бонлон
Нга-Еинзу
Кадонбав-Атет
Онбин
Аунгчантга
Аунгтгадан
Аубонюн
Аунгбансеин
Моконтга
Летпангяунг
Кавадан
Тгаявбок
Теваинггыи
Таманггыи
Камакайа
Тганаткон
Апваган
Таниген
Латгагон
Бвет-Тон
Нгапявеав
Тегон
Тегве
Пайонган
Кывекоган
Кантонган
Мигяунгган
Азува
Каингган
Лагагыи
Тгакуткон
Падаттаинг
Ыватит
Летпан
Нангале
Петлет
Виндагон
Тавтун
Нгапа
Байет
Кондан
Няунгтонбин
Падонгяунг
Тебюгяунг
Нацингон
Калаквин
Сеикгыи-Ыватит
Тадачаунг
Сеикгыи
Тагундаинг
Кон-Ыва
Сеикгыи
Кайинзу
Летпангон
Летпангва
Даунггве
Тганбюён
Калагон
Тгази
Тонеин
Капали
Квун-Ыва-Кайинзу
Гяунгваинг
Аинггыи
Метнигон
Кан-Ыва
Пайангокто
Кабин
Гаткон
Сан-Ыва
Кяиктгале
Тганбюён
Тганбангяунг
Кондан
Кяукедвин
Пыиндаунггяунг
Кяик-Ин
Ыватит
Летецан
Тилава-Кондан
Банбвегон
Але-Ыва
Кяунгкан
Няунгваинг
Кунбодеин
Кявин
Чаунг
Тгаягон
Чаунгва
Тганатпингяунг
Тагундаинганаук
Зибюбин
Молон
Еиктгаябон
Кёнпе
Кябо
Тиндаунгчаунг
Титвинсеик
Калонё
Кёнкаме
Майанбе
Ситкон
Набегон
Ыватит
Емазала
Сведавгяунг
Беиктеик Онбинзу
Миныва-Атин
Лубёгыи
Кантонзин
Кыве-Ин
Кяукке
Кетмауккон
Безве
Ананбогон
Кюдав-Ин
Бветкыи
Нгабаткан
Даунгмигвет
Месе-Аинг
Гведаукаинг
Егяв
Егяв
Кадигон
Таунгле
Богыигон
Хайангон
Нацингон
Мяук
Колон-Асу
Таунг Тгабегон
Кала-Ин
Чавгон
Ыватиткон
Каныинбин-Ин
Тин-Ин
Пга-Ин
Нгайоккаунг
Пыинкадогон
Тгаягон
Манбинбу
Кяук-Таунггале
Гве-Те
Кяук-Таунггыи
Инган-Ыватит
Малакагон
Бодегон
Тгаеттонбин
Ветточаунг
Кинмунчон
Саинглу
Бветкон
Сизонгон
Милаунггон
ТгаеттонбинРельеф:
Кяикдеба Таунг (102 m)
Езет Таунг (79 m)
Еле Кюн (5 m)
Леткя Кюн (4 m)
Монкеы Поинт (3 m)
Пегу Поинт (1 m)
Моверс Поинт (1 m)
Кингс Банк Санд
Гастингс Санд
Сыриам Поинт
Баттеры ПоинтГидрография:
Кыигантгаик Чаунг
Тванте Цанал
Пегу Ситтанг Цанал
Кандавгыи Лаке
Паган Ин
Камеик Ин
Иня Лаке
Интайа Ин
Лавга Лаке
Гыибога Ин
Ингабо Ин
Лавга Лаке
Инпади Ин
Матапиту Ин
Сунпи Ин
Инкян Инма
Хайавхайин Ин
Гонмин Ин
Яук Ин
Леик Ин
Контгандин Ин
Гонмин Ин
Наняв Ин
Чокеы Шоал
Залетав Чаунг
Егяв Чаунг
Висе Чаунг
Вадале Чаунг
Тоннитква Чаунг
Теин Чаунг
Тгандин Чаунг
Тава Чаунг
Такавканут Чаунг
Ситтанг Ривер
Швеле Чаунг
Шандегыи Чаунг
Сеикгыи Чаунг
Саттва Чаунг
Сабагыи Чаунг
Пюнбаук Чаунг
Пегу Ривер
Пазундаунг Цреек
Паингкюн Чаунг
Пагандаунг Чаунг
Моккала Чаунг
Матга Чаунг
Мамаук Чаунг
Лагунбыин Чаунг
Кёнбе Чаунг
Квиняше Чаунг
Квема Чаунг
Хайеин Чаунг
Кайин Чаунг
Кайан Чаунг
Кавет Чаунг
Капин Чаунг
Канаунгто Цреек
Кама-Аунг Чаунг
Калитав Чаунг
Калаинг Чаунг
Кадонбав Чаунг
Када Ё
Таваук Чаунг
Мавби Чаунг
Лаинг Ривер
Дабеин Чаунг
Богёк Чаунг
Бав Чаунг
Балаук Чаунг
Синпон Чаунг
Аунгтга Чаунг
Атайу Чаунг
Апаинг Чаунг
Ванет Чаунг
Чиба Чаунг
Калитав Чаунг
Хайеин Чаунг
Пугыи Чаунг
Мяунгтанга Чаунг
Ва Чаунг
Сангыи Чаунг
Кят Чаунг
Синте Чаунг
Синсве Чаунг
Кеиннийо Чаунг
Уыин Чаунг
Нгамоеик Чаунг
Кади Чаунг
Каназу Чаунг
Ингяук Чаунг
Алабав Ё
Тгаминтет Ё
Мавби Чаунг
Нгатгалетав Чаунг
Мавби Чаунг
Майан Чаунг
Каныин Чаунг
Майан Чаунг
Фолн Чаунг
Кягале Чаунг
Теинчаунг Ё
Вайонтабин Ё
Кыветалин Ё
Гегалеик Ё
Инпади Чаунг
Типадо Чаунг
Куннайаук Чаунг
Пале Чаунг
Заиоккыи Ё
Таингкван Ё
Кана Ё
Шанган Ё
Кава Чаунг
Кыибин Чаунг
Кяикке Чаунг
Кванпаунг Чаунг
Летпанвин Чаунг
Тагубыин Чаунг
Тганион Чаунг
Паингкала Чаунг
Зайит Чаунг
Майан Чаунг
Моккаму Чаунг
Паингкюн Чаунг
Енган Ё
Латаман Ё
Пайа-Нгокто Ё
Кюдав Ё
Гёнгёнгя Ё
Пауктав Ё
Могве Чаунг
Мяунгтанга Чаунг
Пеин Чаунг
Катаквин Чаунг
Бвет Ё
Сингу Чаунг
Окпо Чаунг
Латтгат Ё
Тгаминдет Ё
Кю Чаунг
Калауккундаинг Чаунг
Шан Ё
Еве Чаунг
Атаик Ё
Летпанбин Чаунг
Мингаладон Чаунг
Сулацан Чаунг
Шан Чаунг
Ёгыи Чаунг
Ывама Чаунг
Тадагыи Ё
Инпадок Чаунг
Няунг Чаунг
Таматакав Чаунг
Копо Чаунг
Мингалун Чаунг
Какалу Чаунг
Петлан Ё
Менигон Чаунг
Кунтава Чаунг
Енган Ё
Подаунг Чаунг
Кон-Ыва Чаунг
Алат Чаунг
Вела Чаунг
Тонеинг Чаунг
Мапу Чаунг
Тингяинг Чаунг
Енган Ё
Инкян Чаунг
Тада Чаунг
Тогяунгале Чаунг
Кяиккасан
Пайа Чаунг
Касин Чаунг
Упе Ё
Кяуксалит Ё
Тавтама Ё
Ебувин Ё
Гяунгваинг Чаунг
Летпангва Чаунг
Тгаунггыи Чаунг
Лвингви Чаунг
Тагугян Чаунг
Аингма Чаунг
Теин Ё
Данин Ё
Ту Мяунг
Онебин Ё
Шан Ё
Инкян Чаунг
Кабин Ё
Ингабо Ё
Летпангон Чаунг
Онбин Чаунг
Хайа Чаунг
Тада Чаунг
Кама-Аунг Чаунг
Кяиктгале Чаунг
Канаунг Чаунг
Пявбве Чаунг
Ываданше Чаунг
Помаунг Чаунг
Янгонбаук Чаунг
Теинтабинту Чаунг
Айунзок Чаунг
Окпо Чаунг
Тонгва Чаунг
Тедан Чаунг
Нгапа Чаунг
Тавтун Чаунг
Байет Ё
Кондан Чаунг
Вегыи Ё
Петлет Ё
Лелан Ё
Мингалун Ё
Маунгма Чаунг
Камон Чаунг
Минве Чаунг
Винкани Чаунг
Залоккыи Ё
Маунгмагале Ё
Маунгма Чаунг
Паукпин Чаунг
Вингаук Чаунг
Петлет Ё
Мингяунг Чаунг
Мингалун Ё
Винё Чаунг
Каматав Ё
Але-Ыва Чаунг
Еван Ё
Масо Ё
Беиндав Чаунг
Байет Ё
Мингалун Ё
Лагает Чаунг
Лелан Ё
Магиган Чаунг
Таган Чаунг
Няунгни Чаунг
Винбаинг Чаунг
Айунзок Чаунг
Мёё Чаунг
Тонгва Ё
Аингиа Ё
Е-Нве Чаунг
Пыинмаган Чаунг
Канбяунг Чаунг
Па-Аунггыи Ё
Ле Ё
Монкеы Поинт Чаннел
Кана Ё
Панлаинг Ривер
Безве Ин
Бвет Ин
Нгеткыитаунг Ин
Канпетталет Ин