Скачать карту
Карта 200k--j35-06

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j35-06
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j35-06
НазваниеКарта 200k--j35-06
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3472
Высота3029
Размер файла 5.8 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТурция
ЯзыкРусский
Данная карта демонстрирует территорию Турции.На этой карте обозначен город Кютахья. Вы найдёте тут город Тавсанли. Вы найдёте тут город Эмет. Вы найдёте тут Пазарери. Показан Доманиц Козлуца. На этой карте обозначен Келес. На этой карте обозначен Юргуц. На этой карте обозначен Мезит. Присутствует Юкарибаллик. Показан Есилкоы. Присутствует Есилцукурца. На этой карте обозначен Еникоы. Присутствует Ени. Показан Енидодурга. Присутствует Язибаси. Присутствует Яылаолу. Присутствует Ятакли.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j35-05
Карта 200k--j35-11
Карта 200k--j35-12
Карта 200k--k35-35
Карта 200k--k35-36
Карта 200k--k36-31
Карта 100k--j35-010
Карта 100k--j35-011
Карта 100k--j35-012
Карта 100k--j35-022
Карта 100k--j35-023
Карта 100k--j35-024
Карта 100k--j35-034
Карта 100k--j35-035
Карта 100k--j35-036
Карта 100k--j36-001
Карта 100k--j36-013
Карта 100k--j36-025
Карта 100k--k35-142
Населённые пункты:
Кютахья (185008 чел.)
Тавсанли (52182 чел.)
Эмет (23812 чел.)
Пазарери (6730 чел.)
Доманиц Козлуца (5015 чел.)
Келес (3772 чел.)
Юргуц
Мезит
Юкарибаллик
Есилкоы
Есилцукурца
Еникоы
Ени
Енидодурга
Язибаси
Яылаолу
Ятакли
Якуплар
Якаца
Ягмурлу
Ягцилар
Ягцик
Виранцик
Вакиф
Узуноз
Уюцек
Умутлу
Улуцам
Тутлар
Тургутлар
Тунцбилек
Тозаклигол
Тираз
Тигли
Тепецик
Татакопру
Суннетенице
Сулукоы
Султанийе
Сулле
Сулийе
Сукруе
Субак
Соргун
Согут
Согукдере
Согуцак
Софу
Сирверен
Сирил
Синекцилер
Силар
Сеыитомер
Сеыдикузу
Сенлик
Сенеслер
Сариот
Саридайи
Сариайак
Сарганлар
Сарай
Сапцидеде
Сапци
Самрик
Сакизлик
Самелек
Саин
Сафа
Саадет
Пуллар
Пинарцик
Песемит
Пармукорен
Овацик
Ортамагалле
Ортаца
Ортаца
Ормангузле
Опануз
Омерлер
Окцулар
Нусретлер
Налбант
Мусалар
Мусакоы
Муратдере
Муратбеы
Мезит
Месрурийе
Ментесе
Маймул
Марасатлар
Мамудийе
Маден
Маданлар
Мецидийе
Куюсинир
Куруцай
Курт
Куреыс
Куреци
Кумари
Кукурт
Куцукорганлар
Куцуккоы
Куцуккоы
Куцук Кавацик
Куцукелмали
Алеви
Козпинар
Козорен
Козлуца
Козлуца
Козлуца
Козцагиз
Козбудаклар
Коселер
Корпе
Корекен
Копруорен
Копруцек
Конус
Коццаз
Коцаковацик
Коцаконак
Кизилцукур
Кизилцапинар
Кисалбак
Кизик
Кисла
Кирик
Киразли
Киразли
Киранси
Киранисиклар
Киник
Килавузлар
Кицманлар
Кетенлик
Кемалийе
Кайикоы
Кайи
Кавакли
Карсак
Карли
Каргили
Карцик
Карасеир
Карапелит
Караоз
Караманлар
Каралар
Каракоы
Каракиси
Каракайа
Каракайа
Карацайир
Карацакайайени
Караца
Караардиц
Караагац
Караагац
Капаналан
Канилца
Кади
Кабаклар
Иссизорен
Ишаклар
Ишакцилар
Исалар
Исакоы
Инкоы
Инайет
Имранлар
Илицасу
Илицаксу
Икибасли
Исанийе
Ицлалийе
Усеыинпаса
Обан
Илмийе
Гаырийе
Гаыдар
Гарманцик
Гарманалани
Гамитабат
Гамидийе
Гузелюрт
Гувез
Гурагац
Гунлуце
Гунеыбудаклар
Гунеы
Ени
Гумуспинар
Гумусголцук
Гумус
Гоынукорен
Гоынукбелен
Гоынуцек
Говецци
Голцук
Голцук
Гоклер
Гокцелер
Гоцебе
Гебел
Геврексеыди
Гевен
Герни
Гелинкайа
Гелемиц
Гедикпинар
Гедиклер
Газелякуп
Гаркили
Фурунлар
Фурганлар
Фируз
Финдицак
Фадил
Еынегази
Евцилер
Еспеы
Ески
Ескиданисмент
Есенбаг
Есен
Есатлар
Ерикли
Енне
Емрез
Емирлер
Емиркоы
Елмацик
Елмаагаци
Егриоз
Егригоз
Ецекоы
Девлез
Дувенли
Дутлуца
Дурак
Дурабеы
Думрек
Дулкадир
Дудас
Домбайцайири
Домали
Доганлар
Доганцилар
Дога
Додурга
Дерели
Дерекоы
Дерекоы
Дерекайа
Дерецик
Дербент
Демирциверан
Демирци
Делиалмацик
Делице
Делибаллилар
Дегирмисаз
Деделер
Деделер
Давутлар
Дарица
Дандин
Дагдемирли
Дагдемирцилер
Цукурца
Цоккоы
Цокцапинар
Цобанлар
Цобанкоы
Цивли
Цинарцик
Цинар
Цикрицак
Цигангази
Цеки
Цебелгунеы
Ереке
Цайиролук
Цайиркоы
Царсамба
Цардакли
Цамяыла
Цамоглу
Цамилийайла
Цамалан
Цалтили
Цалицаагил
Цакмак
Цакилли
Цабар
Буюкилет
Буюкалеви
Бурган
Булказ
Булдук
Буламур
Букерлер
Бозцауюк
Бозцаармут
Бозбелен
Бозалан
Богазова
Буцан
Беы
Бее
Берцин
Беленвиран
Беленолук
Беленце
Бектаслар
Байрамса
Байрамлар
Байат
Баскоы
Басак
Баракли
Баллисарай
Баликоы
Балатданисмент
Багарийе
Айвали
Айгирлар
Айдогду
Айдинлар
Авдан
Авцилар
Атикюрегил
Асагидолайлар
Асаги Цапак
Асагибаллик
Артиланлар
Арсланли
Арифлер
Арапдере
Андиз
Алтинова
Алпагут
Аланца
Алибеы
Аксутекке
Аксе
Акцасеир
Акцапинар
Акцакилисе
Акалани
Акалан
Агизорен
Агакоы
Агачисар
ДамдиндереРельеф:
Коцакирдаг Тепе (1942 m)
Еллице Даги (1690 m)
Йрцедаглари (1688 m)
Гумус Даги (1678 m)
Дари Тепе (1664 m)
Налбант Тепе (1653 m)
Тепел Тепе (1620 m)
Кале Тепе (1598 m)
Акгобек Тепеси (1596 m)
Егригоз Даги (1477 m)
Алликайа Тепеси (1455 m)
Алацаморманлари (1400 m)
Есил Даг (1390 m)
Думен Даги (1320 m)
Яылацик Даги (1180 m)
Тасли Даг (1155 m)
Яран Даги (1154 m)
Оклук Даги (1149 m)
Коылу Даги (1082 m)
Киразолук Тепеси (1051 m)
Гакли Тепе (1048 m)
Айдинларцали Тепеси (951 m)
Сари Тепе (899 m)
Бесик Тепеси (742 m)Гидрография:
Енне Барайи
Кайабогази Барайи
Ёнцали Илицаси
Кол Дереси
Кайи Дереси
Караерик Дереси
Озна Дереси
Гонукбелен Дереси
Цевиз Дереси
Емет Цайи