Скачать карту
Карта 200k--j35-05

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j35-05
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j35-05
НазваниеКарта 200k--j35-05
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3524
Высота3029
Размер файла 5.8 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТурция
ЯзыкРусский
Эта карта отображает территорию Турции.Показан город Сусурлук. Показан Дурсунбеы. На этой карте обозначен Бигадиц. Присутствует Органели. Вы найдёте тут Кепсут. Вы найдёте тут Енице. Показан Юруцеклер. На этой карте обозначен Юнуслар. Показан Юмруклуюрук. Показан Юмруклу. Показан Юкарийагцилар. Вы найдёте тут Юкаримусалар. Показан Юкаригоцек. Присутствует Ёруцеклер. Вы найдёте тут Ёгунолук. На этой карте обозначен Йлдизкоы. Присутствует Есиллер.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j35-04
Карта 200k--j35-06
Карта 200k--j35-10
Карта 200k--j35-11
Карта 200k--j35-12
Карта 200k--k35-34
Карта 200k--k35-35
Карта 200k--k35-36
Карта 100k--j35-008
Карта 100k--j35-009
Карта 100k--j35-010
Карта 100k--j35-011
Карта 100k--j35-020
Карта 100k--j35-021
Карта 100k--j35-022
Карта 100k--j35-023
Карта 100k--j35-032
Карта 100k--j35-033
Карта 100k--j35-034
Населённые пункты:
Сусурлук (24816 чел.)
Дурсунбеы (17532 чел.)
Бигадиц (15242 чел.)
Органели (8959 чел.)
Кепсут (5542 чел.)
Енице (3708 чел.)
Юруцеклер
Юнуслар
Юмруклуюрук
Юмруклу
Юкарийагцилар
Юкаримусалар
Юкаригоцек
Ёруцеклер
Ёгунолук
Йлдизкоы
Есиллер
Еникоы
Еникоы
Еникизилелма
Енице
Енице
Енибалци
Яылакоы
Яылацайир
Яылабаси
Яссиорен
Яякоы
Ягцилар
Ягцибедир
Ягци
Виранцик
Велилер
Велетлер
Умурлар
Тузак
Тутунлук
Турнацик
Турфуллар
Топук
Топалак
Тирнава
Тепекоы
Тепекоы
Тепецик
Теккеисиклар
Текерлер
Таскопру
Ташкеси
Таскесиги
Тафак
Сунлук
Сулуцек
Султанцайир
Сулелер
Сове
Согутцайир
Согукпинар
Согуцак
Сервет
Серцеорен
Серцелер
Селимага
Сецкоы
Сайацик
Сарниц
Сарницкоы
Сарисипаилер
Саримустафалар
Сарикатлар
Сарифакилар
Сарицайир
Сарац
Сапци
Сакиз
Сагирлар
Сагирлар
Сада
Сацайак
Сабле
Сабанлар
Ресуллер
Ресадийе
Ресадийе
Рецепкоы
Поырацик
Пийаде
Пирибеылер
Пинаркоы
Перцин
Пасалар
Пасакоы
Панайир
Овагик
Овабайиндир
Османлар
Османийе
Османие
Османийе
Османца
Органкебир
Оренли
Виран
Оренцик
Омеркоы
Омералти
Окоф
Окцулар
Окцуларери
Одалидам
Одакоы
Нусрет
Низан
Наиплер
Мурадийесарниц
Мицирлар
Мезитлер
Меметлер
Мецидийе
Мазлумлар
Мана
Мамутца
Мамудийе
Мамудийе
Лутфийе
Кузкоы
Кусунлар
Куртлар
Курсунлу
Курсе
Кумлу
Кулат
Куцуккатранци
Куцукакцаалан
Козпинар
Коылукою
Косеери
Косеурус
Коселер
Коселер
Коруцаолук
Корубаси
Комурцукади
Коцеклер
Коцабеы
Кизилоз
Кизилолук
Кизилцукур
Кизилцадере
Кирец
Кирцакоы
Киник
Кестелек
Кепеклер
Кецидере
Казимийе
Кайирлар
Кайикци
Кайапа
Кайалидере
Кайалидере
Кайабаси
Кавацик
Карягмаз
Каринцали
Каргин
Кареллем
Карапурцек
Карапинар
Карапинар
Караорман
Караогланлар
Каранликдере
Караманлар
Каралар
Каракоы
Каракоы
Каракайа
Каракайа
Карагалил
Карагоз
Карацукур
Карацаорен
Карацалти
Карабаце
Караагиз
Кансиз
Калфакоы
Калбурцу
Кадикоы
Кадикири
Кади
Исмаиллер
Искеле
Исиклар
Исиклар
Исаалан
Ирсадийе
Инкайа
Иляслар
Илясцилар
Иляпан
Икизолук
Ицлалийе
Отаслар
Опанлар
Ондулар
Ийарцик
Исар
Исаралти
Индиклер
Емсерилер
Гасанвиран
Гасанлар
Гамзацик
Гамидийе
Галилбеер
Гацилар
Гациали
Гациаметпинари
Гациаметлер
Гациамет
Гувенцетми
Гувем
Гувем
Гурбетлер
Гунеыкоы
Гундогду
Гунайдин
Гумуспинар
Гугу
Гореце
Голцук
Гоккоы
Гокцепинар
Гокцеорен
Гокцедере
Гокцедаг
Гобул
Гиренцик
Гиник
Геыник
Газиолук
Гузеллидере
Финдицак
Фарас
Еюпбуку
Есмедере
Ескиманяс
Есенли
Есенбаг
Еселер
Ерицек
Ерицек
Емирлер
Еминпинар
Екинлик
Егецилер
Дургасан
Дурасилар
Дурак
Дурабеылер
Дундар
Дундагарцик
Думан
Дугунцулер
Донгурлар
Домбайдере
Доллук
Доганцилар
Доганцам
Девециконаги
Дервислер
Дереюзудере
Дерели
Дерекоы
Дере
Дерекади
Дереикебир
Демирлер
Демиркапи
Демирцилер
Делице
Делибаллилар
Дегирменли
Дегирменцилар
Дедекаси
Давутлар
Данисментцедит
Данацали
Даллимезарлик
Дагарди
Дада
Цорелер
Цомлекци
Цомлекци
Цокене
Цивилицам
Цивили
Цинар
Церибаси
Церибаси
Целиклер
Цекирдекли
Цавускоы
Цаталцам
Цандир
Цанакци
Цамлица
Цамкоы
Цамгарман
Цамандар
Цам
Цалтилибук
Цалтицак
Цалкандил
Цалдере
Цалаплар
Цакмаклар
Цакирца
Цакаллар
Цагис
Бузаглик
Буюк Мусалар
Буюккатранци
Бурунца
Букдере
Бук
Бозтепе Кою
Бозен
Бозбук
Боялица
Богазпинар
Беыкою
Беендиклер
Беел
Беыце
Бектаслар
Берам
Бедирлер
Гуне
Байиндир
Баллица
Баликлидере
Балиизир
Балиибала
Балатли
Багарийе
Бадемли
Бадемли
Бабакоы
Бабакоы
Азизийе
Асмалидере
Аслигантепециги
Асагийагцилар
Асагигуцук
Асагидолайлар
Асагидеврек
Армутцук
Ариклар
Аргин
Алтинлар
Алпагут
Алибеы
Аланкоы
Алагунеы
Алацам
Алацаат
Акяыла
Актас
Акцасаз
Акцакоы
Акцакертил
Акцабук
Акцааланкебир
Акбаслар
Акарсу
Акарца
Аметолен
Адавиран
АдалиРельеф:
Циван Даги (1537 m)
Алацам Даги (1508 m)
Дибекли Тепе (1456 m)
Алацам Даглари (1168 m)
Цатал Даг (1139 m)
Бакацак Тепе (1042 m)
Цамагил Тепеси (999 m)
Балабан Даги (968 m)
Цатал Даг (923 m)
Турфалсивриси Тепеси (915 m)
Алацам Даглари (879 m)
Папаздаглари (868 m)
Омералти Даглари (860 m)
Гобел Даги (749 m)
Цал Даги (742 m)
Цадир Тепеси (706 m)
Дул Даги (704 m)
Боз Даг (589 m)
Сакар Тепеси (570 m)
Намазлар Тепеси (279 m)Гидрография:
Йлдиз Каплицаси
Думбулдехамами
Узунцам Дереси
Уцбас Дереси
Симав Цайи
Овакоы
Мантороз Дереси
Коцасу
Коцацай
Кепек Дереси
Казикли Дереси
Кайа Дереси
Кавакли Дере
Каракова Дереси
Капакли Дереси
Гатап Дереси
Гонукбелен Дереси
Голцук Дереси
Домбай Дереси
Домбай Цайи
Делик Дереси
Дегирменцик Дереси
Балат Дереси
Атранос Цайи
Алиова Цайи
Балат Цайи