Скачать карту
Карта 200k--j35-04

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j35-04
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j35-04
НазваниеКарта 200k--j35-04
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3472
Высота3043
Размер файла 5.6 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТурция
ЯзыкРусский
Данная карта показывает территорию Турции.Присутствует город Балыкесир. Присутствует город Эдремит. Показан Гавран. Вы найдёте тут Савастепе. Вы найдёте тут Ивринди. Присутствует Баля. Вы найдёте тут Зеыбекцайири. Присутствует Юрекли. Присутствует Юкари Караогланлар. Вы найдёте тут Юкариданисмент. На этой карте обозначен Юкарицавус. Показан Есилова. Показан Есиллер. Показан Есилкоы. Присутствует Есилисар. Присутствует Еролук. На этой карте обозначен Еникоы.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j35-03
Карта 200k--j35-05
Карта 200k--j35-09
Карта 200k--j35-10
Карта 200k--j35-11
Карта 200k--k35-33
Карта 200k--k35-34
Карта 200k--k35-35
Карта 100k--j35-006
Карта 100k--j35-007
Карта 100k--j35-008
Карта 100k--j35-009
Карта 100k--j35-018
Карта 100k--j35-019
Карта 100k--j35-020
Карта 100k--j35-021
Карта 100k--j35-030
Карта 100k--j35-031
Карта 100k--j35-032
Населённые пункты:
Балыкесир (238151 чел.)
Эдремит (40777 чел.)
Гавран (11050 чел.)
Савастепе (10324 чел.)
Ивринди (6119 чел.)
Баля (1765 чел.)
Зеыбекцайири
Юрекли
Юкари Караогланлар
Юкариданисмент
Юкарицавус
Есилова
Есиллер
Есилкоы
Есилисар
Еролук
Еникоы
Еникавак
Еницеисагир
Еницебасимкизди
Язлик
Яыладали
Яылацик
Яылацик
Яылацик
Яылабайир
Ясер
Ярисалани
Ярен
Яглилар
Ягдиран
Ягцилар
Вакифкоы
Узунцинар
Уркуклер
Умурлар
Уцпинар
Тутунцу
Турплу
Туркали
Туркали
Туредилер
Туглудере
Тоыбелен
Топузлар
Топаллар
Топаклар
Терзилер
Терзиалани
Тепеоба
Тепецик
Темасалик
Теккекоы
Тайыиплер
Тавсанцик
Таспинар
Таскоы
Таскесиги
Тасдиби
Тасбаси
Тасараси
Табанлар
Сусузяыла
Сулекоы
Субеылидере
Соп
Согутцук
Согут
Согуцак
Соганбуку
Софулар
Сеыван
Семиз
Селимийе
Секвиран
Себепликоы
Сазак
Сарниц
Сарица
Сарибеылер
Сариалан
Самли
Саметли
Ресадийе
Ресадийе
Пеыниркуюсу
Пелитцик
Пазаркоы
Пасакоы
Памукцу
Озанцик
Овакоы
Овацик
Османлар
Османкоы
Ортаоба
Ортамандира
Ортаца
Органлар
Органийе
Оренцик
Араплар
Огмен
Огланалани
Одалидам
Невруз
Нергиз
Неципкоы
Нарли
Намазга
Наипли
Мустецап
Миннетлер
Медресе
Мецидийе
Манцилик
Маллица
Маденмезари
Мацарлар
Лулецилер
Куюмцу
Куюцак
Куюалан
Кусен
Куруцаоглу
Куртлудугун
Куртдере
Курнели
Аланоба
Купелер
Кудузлар
Куцукенице
Куцуксапци
Куцукилица
Куцук Дерекоы
Бостанли
Коздерегувеми
Коюнери
Коюндере
Коылуце
Ковукюрт
Котеыли
Коселер
Корукоы
Коруцу
Конакпинар
Курудере
Коцоглу
Коцапинар
Коцаоба
Коцакисла
Коцаискан
Коцаели
Коцадаг
Коцаавсар
Кизикли
Кисладере
Киртик
Кирмизилар
Кириклар
Киразкоы
Кираз
Кираз
Кирацоба
Киник
Килцилар
Килцилар
Кайапинар
Кайапа
Кайалар
Кавакалан
Карлик
Каргаци
Карасукабаклар
Карасу
Карапинар
Карамустафа
Караманлар
Караман
Каралар
Каракоы
Караколкоы
Каракоца
Каракавак
Каракабаагац
Карадерегузлеси
Карадере
Карадаг
Карацепис
Карацам
Карацам
Карацалар
Карацаисар
Карацаисар
Караайдин
Капакли
Камцили
Калким
Калфа
Калем
Калайцилар
Калабакбаси
Калабак
Кадикоы
Кадикоы
Кабали
Кабакли
Кабакдере
Искендер
Искан
Исиклар
Исиклар
Исадере
Инону
Иляпан
Илицакпинар
Илицакпинар
Илицаикебир
Илица
Икизце
Ибраимлер
Ибирлер
Усеыинпасалар
Усеыинбеёбаси
Ортац
Исаралан
Идирлар
Идирцик
Гаыдароба
Гавутбаси
Гамидийе
Гамдибеы
Галлацлар
Галкапинар
Галиларобаси
Галалца
Гацийусуфлар
Гациосман
Гациомер
Гацилар
Гациибраимпинари
Гациусеыин
Гациасланлар
Гациаметлер
Габиблер
Гувем
Гумуслер
Гумели
Гозлуцайир
Голцук
Гоктепе
Гокмуса
Гоккоы
Ергама
Гокцелер
Гедикоба
Гецмис
Гебецинар
Фурунцук
Финдикли
Фетийе
Фазлица
Евцилер
Ескиресит
Ертугрул
Ерикли
Ерецек
Ердел
Енгеце
Егмир
Дузтарла
Дутлуца
Дугла
Дортёл
Доласи
Доганлар
Дисбудак
Девеорен
Дереорен
Деренти
Дерели
Дерекоы
Дерекоы
Дерецифлик
Татлипинар
Делилер
Деликтас
Деликлитас
Дегирменбогази
Дедебурну
Давуткоы
Данисмент
Даллимандира
Цукуроба
Цукуроба
Цукурлар
Цукурусеыин
Цукурцук
Цукурцайир
Цобанлар
Цинарцик
Цинар
Цигдем
Цифтлик
Цифтцидере
Цицекли
Цайпинар
Цайироба
Цайирисар
Цавли
Цаталтепе
Читак
Царкаци
Цапарлипатлак
Муслук
Цапарлар
Цанбаз
Цанацик
Цамуцу
Цамлик
Цамкоы
Цамкоы
Цамилиоба
Цамци
Цалтиоба
Цалова
Цалкою
Цалица
Цакмак
Цакироба
Цакирдере
Цакир
Цакиллик
Цакилкоы
Цакаллар
Топаллар
Цагиркан
Буюкенице
Буюксапци
Буюкпинар
Буюкфиндик
Буюкдере
Буюкбостанци
Бозорен
Бозен
Боынанлар
Борезли
Богазпинар
Богазкоы
Биллер
Беыкоы
Беыкоы
Беспинар
Берекетли
Бенгилер
Беленкоы
Бектен
Бекирлер
Бакацак
Бацедере
Багадир
Багадинли
Багли
Багалан
Бацаксиз
Айватлар
Айвали
Айвацик
Айсебаци
Айакли
Авундукяыласи
Авундук
Аврен
Аткоы
Асагикараасик
Асагиданисмент
Асагицавус
Армутцук
Армуталан
Араовацик
Алтипармакли
Алидемирци
Алибеы Оба
Аланцик
Алацабайир
Акяр
Актарма
Акпинарцифтлиги
Акпинар
Делилер
Акцал
Акцал
Акцакоюн
Акцакоы
Акцакисрак
Акцакайа
Акбас
Аметлер
Аилер
Ада
Ада
Байатлар
Ялиоба
Сууцту
Ескийайла
Казабат
Язибаси
Айвагедиги
Кайатепе
Басказ
Дараланоба
Гасанлар
Кованци
Цирпилар
Ярис
Уцкабаагац
Карабеы
ЕницеРельеф:
Карабеы Даги (1066 m)
Майа Тепе (1062 m)
Еыбек Даги (996 m)
Мадра Даги (985 m)
Сап Даги (771 m)
Обекалан Даги (769 m)
Кирецлик Тепе (745 m)
Кусца Тепе (743 m)
Туркелидаглари (706 m)
Буюкцал Даги (685 m)
Кавсарал Даги (684 m)
Цинарли Гециди (656 m)
Собе Тепе (654 m)
Юмакли Даг (650 m)
Елмали Даг (648 m)
Егрикабаагац Даги (606 m)
Сакар Даги (576 m)
Баклацал Даги (559 m)
Оренцал (542 m)
Асар Тепеси (516 m)
Коца Даг (504 m)
Поыраз Тепеси (488 m)
Гоктепе (487 m)
Каплан Даги (464 m)
Коцацал Тепе (454 m)
Гуре Даги (434 m)
Сусуз Даг (426 m)
Коцабаллик Тепе (415 m)
Коруцу Даглари (378 m)
Соларя Даги (374 m)
Акцалдеде Тепе (362 m)
Дузцам (359 m)
Басдаг (349 m)
Туркен Тепеси (305 m)
Налдокен Богази (257 m)
Сабла Даги (225 m)
Кайалар Даг (144 m)
Инбогази (103 m)
Баликесир Оваси (90 m)Гидрография:
Явру Дереси
Яглилар Дереси
Узумцу Цай
Овакоы
Османлар Дереси
Органлар Дереси
Мадра Дереси
Коз Дереси
Казикли Дереси
Казан Дереси
Каринцалицесме Цайи
Илица Цайи
Ган Дереси
Еыбек Дереси
Есе Дереси
Цакир Дере
Коцаафсар Дереси