Скачать карту
Карта 500k--j36-4

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 500k--j36-4
Образец детализации:
Образец детализации Карта 500k--j36-4
НазваниеКарта 500k--j36-4
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:500000 в 1 см 5 км, пятикилометровка
Годне определено
Ширина3330
Высота2742
Размер файла 3.8 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныСирия
Турция
ЯзыкРусский
Эта карта демонстрирует территорию Сирии, Турции.На этой карте обозначен город - миллионник Адана. Рейсы с вылетом из Аданы. Присутствует крупный город Мерсин. Купить билет на самолет из Мерсина. Показан город Тарс. Найти дешевые авиабилеты из Тарса. Присутствует город Караман. Показан город Джейхан. Показан город Эрегли. Присутствует город Нигде. Вы найдёте тут город Козан. Вы найдёте тут город Силифке. На этой карте обозначен город Карапинар. На этой карте обозначен город Мут. На этой карте обозначен город Ердемли. Показан город Бор. На этой карте обозначен город Имамоглу. Показан Гулнар. Присутствует Позанти. Присутствует Каратас.

Другие карты этого места:

Карта 500k--i37-1
Карта 500k--j36-1
Карта 500k--j36-2
Карта 500k--j36-3
Карта 200k--i36-03
Карта 200k--i36-04
Карта 200k--i36-05
Карта 200k--i36-06
Карта 200k--i37-01
Карта 200k--j36-33
Карта 200k--j36-34
Карта 200k--j36-35
Карта 200k--j37-13
Карта 200k--j37-19
Карта 200k--j37-25
Карта 200k--j37-31
Карта 100k--i36-012
Карта 100k--i37-001
Карта 100k--j36-066
Населённые пункты:
Адана (1248988 чел.)
Мерсин (537842 чел.)
Тарс (256482 чел.)
Караман (120399 чел.)
Джейхан (96303 чел.)
Эрегли (92117 чел.)
Нигде (91039 чел.)
Козан (88115 чел.)
Силифке (75315 чел.)
Карапинар (49509 чел.)
Мут (49397 чел.)
Ердемли (46570 чел.)
Бор (32435 чел.)
Имамоглу (31916 чел.)
Гулнар (12385 чел.)
Позанти (10517 чел.)
Каратас (9221 чел.)
Емиргази (8466 чел.)
Айдинцик (8385 чел.)
Аладаг (7613 чел.)
Караисали (6690 чел.)
Инону (5552 чел.)
Юмурталик (5388 чел.)
Феке (4592 чел.)
Алтинисар (3658 чел.)
Галкапинар (2101 чел.)
Синанди (500 чел.)
Коесере (408 чел.)
Сеыдифакили (402 чел.)
Цакиллар (351 чел.)
Делимамутлу (334 чел.)
Османкоесели (315 чел.)
Яссикайа (282 чел.)
Коерлуе (255 чел.)
Айдинкент (254 чел.)
Нернек (241 чел.)
Карайусуфлу (206 чел.)
Ескиисар (201 чел.)
Дедели (187 чел.)
Кайасарай (175 чел.)
Зубеыир
Зийабеыцифтлиги
Зифтлик
Куркцулер
Зеытинли
Зеытинбели
Зердали
Зенген
Дамлапинар
Загарли
Юзбаси
Юватепе
Юрекли
Юнусоглу
Юнусоглу
Юмурталик
Юксекорен
Юксек
Язицик
Есилкоы
Каваколугу
Юкари Менемен
Коцак
Коселерли
Юкари Косебалци
Яыла
Юкари Гонделен
Юкарицицекли
Купцикан
Юкари Бурган
Юкарибелемедик
Юкари Акин
Ёлгецен
Ёкусбаси
Ёгунолук
Ёгуллар
Масара
Йланли
Пирили
Буюк Бурганийе
Йкик
Етимли
Есилтепе
Есилова
Ясилер
Садийе
Есилдере
Еребакан
Ерделен
Енийурук
Енийурт
Енйилдиз
Енийайла
Енису
Еникую
Еникоыназимбеы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Цомелек
Еникоы
Файдали
Еникоы
Каракайали
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Сени Цифтлик
Еницеоба
Еницекоыцифтлиги
Енице
Енице
Енице
Енибаце
Ениконацик
Елликую Магаллеси
Еллице
Еллибел
Елекли Яыла
Елатан
Егер
Егенли
Бугдайли
Язили
Беыкую Яыласи
Язбелени Яыласи
Яылапинар
Яылацукуру
Яыла
Яыла
Явсан Яыла
Явца
Яваноглан
Уцкую
Кайаону
Яссидам
Беы Корин Яыласи
Яссицали
Яссибаг
Яримца
Яриктас
Яриккую
Сусама
Ярамис
Япинти
Япал
Янисли
Яниккисла
Ямац
Цатакбаг
Ялнизца
Ялманли
Ялинайак
Яландиз Яыласи
Ялак
Якапинар
Яка
Ягмали Яыла
Яглитас
Яглибайат
Ягда
Виран
Веыселли
Веримли
Вайвайли
Ванли
Вакифли
Вагапобаси Яыласи
Узункую
Узункую
Улупинар
Улуцинар
Улас
Угурлубаг
Уцкапили
Учарман
Уцгуллук
Уцдут
Уцбас
Ирмакбаси
Тузла
Тузкуюсу
Сариконак
Турунцлу
Туркменкою
Туркмен Карауюк
Туркмен
Тумлу
Туменли
Тугрул
Тозкован
Тосмурлу
Торунсолакли
Туруцлу
Тортулу
Топракли
Топракли
Топалли
Тоникце
Томук
Томрук
Томекяыласи
Толуобаси
Деребаси
Тиртар
Тиртар
Тиртар
Тирнак
Тилкили Магаллеси
Гамамкоы
Терликсиз
Тепекоы
Тепекоы
Тепекоы
Тепекоы
Тепе
Тепецикорен
Тенкерли
Текнепинар
Текнецукур
Текмен
Текке
Текиркозу
Текиралани
Текеливиран
Текели
Текелер
Текебаси
Тефекалти
Теце
Тавсанли
Татликую
Татликую
Татилли
Татик
Тасуцу
Тасолук
Тасобаси
Таскале
Тасдурмаз
Тасцили
Тасци
Тасбудак
Тасагил
Бадемли
Танриверди
Такбас
Таканли
Татаци
Таирийе
Табурили
Еренкавак
Табаклар
Зеыне
Сургуц
Супгандере
Сулуца
Сулеыман Гаци
Сулерек Цифтлиги
Унутлу
Судураги
Суцулар
Цатирик
Соысалли
Соргун
Сометли
Сомек
Солакли
Солакли
Сокутас
Сокун
Согутлу
Согут Яыласи
Согуколук
Софталар
Софтакалеси
Сивисли
Сирник Яыласи
Текели
Сиркенли
Токтамис
Киргасан
Сирцали
Магарадере
Сирац
Сипаили
Сеыитгаци Яыласи
Синан
Симитгацили
Акца
Органийе
Силар
Инцеер
Сицанли
Сеыранлик
Сеыменли
Сеыитгасан
Сеыидили
Сеыомер
Сеыомер
Сеымурат
Дагистан
Севкетийе
Севинцли
Сесликайа
Серифли
Сенир
Селимийе
Селдирен
Ескимантас
Селамли
Себил
Сазлипинар
Сазлица
Сазгецит
Сазак
Сайца
Сайца
Сай
Сармисакли
Сарийар
Саривели
Сари Топалли
Саримази
Сарикецили
Сарикайа
Сарикавак
Саригамзали
Сарицам
Сарица
Сарибаце
Сариайдин
Сариалан
Сарай
Сапандере
Санлица
Самук Яыласи
Самбайади
Самайил Яыласи
Салуркортул Яыласи
Салур
Салур
Салманбеыли
Салбас
Сакли
Айдин
Сакиз
Сакизцукуру
Сана
Самурлу
Саинага
Сагликли
Сагкайа
Сагирлар
Идирбеы
Сабак
Ресул
Рецепли
Пугкарацадаг
Позягбасан
Посткабасакал
Посталли
Порсук
Пиромерли
Пирице
Пинарбасийайласи
Пинарбаси
Персенти
Пембецик
Пелитпинари
Пелиткояги
Пекмезци
Пасакоы
Пасабаги
Пармаккурду
Памуклу
Памуцак
Палантепе
Дорла
Оздемир
Оымали
Овацик
Османийе
Оруцлу
Ортулу
Ортаорен
Ортаоба
Ортаоба
Ортакоы
Ортакоы
Органийе
Оренпинар
Орен
Омерли
Омерли
Олукпинар
Олуккояги
Олуккас
Оксузлу
Окцу
Оут
Оункеслик
Обектас
Нурулла
Нурийе
Нуриндицифтлиги
Нурикоы
Нумунегоцмен
Нулу
Нитасир
Нернек
Нергизлик
Немироглу
Насрулла
Нарлиорен
Нарлик
Нарли
Наркулак
Наилиуррийет
Вели Яыласи
Цицекли
Нацарли
Нацарли
Мусулу
Мусул
Мусали
Мусалар
Мусакоы Магаллеси
Акцали
Муртцукуру
Велицанли
Мумунлу
Муцурлу
Муцук
Морцали
Моллаомерли
Дундар
Мизракли
Мискале Яыласи
Мираор
Мирицаняыласи
Цамлица
Мезитли
Мезарликеле
Меыдан
Месудийе
Меселик
Мердивенлийайла
Мердивенликую
Инцетарла
Мерцимек
Менгез
Коцязи
Мемисли
Меликли
Мелики
Мелицек
Яссиорен
Мелетмез
Мели Яыласи
Медреселик
Медресели
Мецидийе
Мецидийе
Мазилик
Кандил
Марасли
Мараслар
Маранкецили
Мантас
Мансурлу
Мамурас
Малоца
Еникоы
Маялар
Егленце
Мамутага
Маматли
Магарацик
Киробаси
Маденсери
Маденли
Маден
Лимонлу
Либас
Леылекли
Лангер
Тепекоы
Лале
Кесмебурун
Кузуцубелен
Кузгун
Куюлук
Куюлук
Куюцу
Куюбели
Куытуцак
Касобаси
Кутуклу
Кутуклу
Куторен
Кустулу
Кустуллу
Кускунцук
Кускан Яыласи
Кусцусофулар
Кусцулар
Кусалани
Куруцулар
Куруцабел
Куртулус
Куртулус
Курттепе
Куртпинар
Куртмуса
Кайакли
Курткулаги
Куртдереси
Куртбасан Яыла
Куркцу
Куркцу
Сарикавак
Курбагакоы
Куп
Кумоба
Кумлуца
Кумкую
Кулак
Кукур
Куцук Зийарет
Куцукяримца
Куцукмангит
Куцук Корас
Куцук Капили
Куцукдикили
Куцукцинар
Селимбеы
Куцукбеце Яыласи
Куцук Аслама
Агацли Магаллеси
Козлубуцак
Козин
Козагаци
Коюнлу
Коюневи
Ортакоы
Коыпинари
Дортагац
Коылуоглу
Косрели
Коскерли
Косели
Коселерли
Косели
Косефакили
Косецобанли
Косебалци
Корум
Коруклу
Коруклу
Коруцук
Кортата
Корлу
Коркую
Копругозу
Копрубаси
Копекли
Копцали
Айвацик
Конур
Конаккуран
Конацик
Комук
Колсуз
Колемусали
Коклуце
Кокез
Когукцинар
Кодаз
Коцомерли
Коцайер
Коцавилайет
Коцавелилер
Коцавелилер
Коцасли
Коцапинар
Коцаолук
Коцакоы
Коцагасанли
Коцабуцак
Коцабуцак
Коца
Кизларсую
Кизларсекиси
Кизилер
Кизилтата
Кизларагини
Кизиллар
Кизиллар
Кизилкас
Кизилисали
Кизилгедик
Кизилгецит
Кизилдере
Кизилдам
Кизилдагяыласи
Кизилца
Кизилца
Кизилбоюн
Кизилбаг
Кизилалан
Кизик
Киймет Яыласи
Киврикли
Кисла
Кислак
Кислацай
Кирмизидам
Кирмитли
Киркайак
Кирикусаги
Кирикли
Киремит
Кирецоцаги
Карава
Цубуккояги
Кираман
Киралан
Урганлар
Килицли
Килицкайа
Килбасан
Килавуз
Кицкисла
Месели
Кибрислар
Ескикоы
Кестел
Кесмез
Кесли
Кесиксогут
Кесиккели
Кесик
Кисецик
Кесбуку
Керимлер
Керимлер
Кертмен
Кепирли
Бозухусур
Кепез
Кепез
Кемерисар
Кемер
Гувен
Келекпинар
Келцекоы
Келаметли
Езур
Кебен
Казанли
Казанкусак
Казануюгу Магаллеси
Касарли
Кайраккесли
Кайрак
Кайнарца
Кайисли
Кайикгециди
Кайикцили
Кайи
Кайирли
Кайали Яыла
Кайали
Кисацикли
Кайадиби
Маденли
Кайадиби
Кайацик
Цорлу
Кайаци
Кайабаси Яыласи
Кайабаси
Кавуклу
Кавуклар
Кавлактепе
Кавакяни Яыласи
Кавакозу
Каваклигол
Кавак
Катранци
Катирцили
Касоба
Касоба
Каси Коы
Карсавуран
Камис
Карлик
Каргипинар
Каргили
Каргицак
Каргаци
Карайусуф
Карайилан
Карайайла
Карайаман
Карайакуп
Каратас
Каратата
Карасеки
Караорен
Акцатас
Алиоцали
Каранебили
Караманлизуту Цифтлиги
Карамамутлу
Каралгази
Каракуз
Каракутук
Каракосе
Каракислакци
Каракисла
Каракесли
Каракайа
Караидирли
Карагасан
Караган
Караган
Карагамзали
Карагамзали
Карагацили
Карагацили
Карагоз
Карагоцер
Карафасил
Карафаки
Карадувар
Карадирлик
Карадикен
Карадикен
Карадедели
Карацерцили
Карацаорен
Абдиусаги
Карацаорен
Карацаорен
Карацаорен
Косрелик
Филикли
Карацаиляс
Карацагасил
Карацаарслан
Карабурун
Карабук
Файдали
Карабуцак
Есен
Каракилиц
Карааметли
Карааметли
Караагил Яыласи
Караагац
Капутас Яыласи
Капулуорен
Каписую
Капи
Кандилли
Камран
Камисликую
Камисли
Калтак Яыласи
Калкумац
Калфакоы
Калеюзу
Калемли
Калекоы
Калекоы
Калеиминдос
Калебелени
Кале
Калдирим
Калбурцу
Калайцилар
Каялар
Каракую
Кадилар
Кадикоы
Кадикоы
Кабурлук
Кабасакизли
Кабасакал
Кабасакал
Кабактепе
Селдирен
Ислик
Ислиисар
ИсирганлиРельеф:
Демирказик Тепе (3756 m)
Торасан Даги (3451 m)
Медециз Тепе (3434 m)
Йлдиз Тепе (3130 m)
Ала Даглар (3008 m)
Болкар Даглари (3005 m)
Айдос Даги (2992 m)
Киркпинар Даги (2897 m)
Каранфил Даги (2892 m)
Торос Даги (2753 m)
Орта Торослар (2719 m)
Болгар Даги (2665 m)
Гацигалил Даги (2659 m)
Болкар Даги (2635 m)
Орта Даг (2633 m)
Гундусмез Даги (2438 m)
Карайелек Даги (2403 m)
Позанти Даги (2400 m)
Диврик Даги (2371 m)
Акдаг (2316 m)
Елкалеси (2296 m)
Цавдар Даги (2289 m)
Авци Тепеси (2278 m)
Коседилин Даги (2257 m)
Мордаг (2253 m)
Карадаг (2237 m)
Кизил Даг (2232 m)
Кара Тепе (2185 m)
Оснек Тепе (2162 m)
Каринца Даги (2156 m)
Цигирцак Даги (2156 m)
Тасери Даги (2122 m)
Текели Даги (2074 m)
Ациман Тепеси (2062 m)
Юксун Тепе (2051 m)
Арпакурусу Даги (2047 m)
Буюкегри Даги (2044 m)
Елма Даги (2018 m)
Сакаряыла Даги (2006 m)
Сузгец Даги (1997 m)
Цагли Даг (1985 m)
Катран Гедиги (1961 m)
Деве Тепеси (1932 m)
Картал Тепе (1928 m)
Калтар Даги (1908 m)
Акинек Даги (1901 m)
Карсанти Даги (1878 m)
Цатал Даг (1876 m)
Ак Тепе (1864 m)
Гок Тепе (1860 m)
Каскапи Даги (1843 m)
Кизилдаг (1832 m)
Кайраккир Даги (1832 m)
Авлама Даги (1826 m)
Курудере Тепеси (1824 m)
Кизил Тепе (1821 m)
Сансар Тепеси (1790 m)
Авдан Даги (1789 m)
Кузуцуюрду Тепе (1785 m)
Зийарет Тепеси (1779 m)
Тилкилик Даг (1771 m)
Турназ Тепеси (1760 m)
Беынамаз (1753 m)
Автепеси (1747 m)
Асар Кайа (1730 m)
Одулбабадеде Тепе (1710 m)
Мигаил Даги (1697 m)
Елликайа Даги (1696 m)
Гердиби Даги (1691 m)
Кокурдан Даги (1679 m)
Тапор Даги (1671 m)
Карга Даги (1670 m)
Зийарет Тепе (1664 m)
Килимли Даги (1655 m)
Пусатли Даги (1651 m)
Пайамли Тепеси (1644 m)
Мирапли Даги (1637 m)
Кираз Даги (1622 m)
Исар Тепеси (1621 m)
Кавлактеппе Гециди (1617 m)
Мусадаги Тепе (1611 m)
Барак Даги (1605 m)
Сиври Даг (1603 m)
Узун Сирт (1601 m)
Ган Богази (1590 m)
Бесардиц Тепеси (1578 m)
Елмали Даг (1576 m)
Дилсиз Тепе (1559 m)
Зийарет Тепеси (1552 m)
Бозармут Даги (1531 m)
Калетепе (1528 m)
Кале Даги (1528 m)
Саримсак Даги (1524 m)
Сертавул Гециди (1517 m)
Адрас Даги (1508 m)
Лескери Тепеси (1503 m)
Елатти Даги (1502 m)
Боз Даг (1501 m)
Соганли Даги (1499 m)
Цилициан Гате (1494 m)
Моца Гециди (1490 m)
Цет Даги (1482 m)
Козлу Даг (1464 m)
Текец Даги (1451 m)
Гоынук Даги (1449 m)
Гозтепе (1448 m)
Ороз Даги (1446 m)
Авлаги Даги (1430 m)
Карлик Тепе (1426 m)
Кале Тепе (1409 m)
Елма Даги (1409 m)
Боз Даг (1409 m)
Елмакузу Яыласи (1408 m)
Гунеыик Даги (1407 m)
Таслибелен (1403 m)
Цат Богази (1363 m)
Паса Тепеси (1362 m)
Гокцетасдаги Тепе (1360 m)
Одан Даги (1353 m)
Кускайаси (1353 m)
Дикеналан Тепеси (1352 m)
Капланкайа (1342 m)
Каргигедиги (1340 m)
Ярик Тепе (1339 m)
Цакир Даг (1317 m)
Елмакуз Даги (1316 m)
Сарайцик Даги (1310 m)
Гозле Тепе (1308 m)
Кайрак Даги (1306 m)
Карацадаг (1290 m)
Меке Даги (1248 m)
Муса Даги (1240 m)
Акдаг (1233 m)
Толдаг Тепе (1228 m)
Карацамтепелери (1223 m)
Караоглан Тепеси (1196 m)
Бостанли Даги (1175 m)
Феке Даги (1154 m)
Тулуце Тепеси (1130 m)
Исар Даги (1126 m)
Енуз Даги (1111 m)
Бестепелер (1090 m)
Бор Оваси (1078 m)
Боз Даг (1070 m)
Оюклу Богаз (1061 m)
Ерегли Оваси (1050 m)
Карабузмелек Даги (1049 m)
Карапинар Цратер Лаке (1033 m)
Аккайа Гециди (1029 m)
Алиц Даги (1013 m)
Отамисоваси (1004 m)
Коня Оваси (999 m)
Исмиловаси (995 m)
Карапинар Оваси (989 m)
Акцали Даглари (983 m)
Каракесме Тепе (959 m)
Гулекбогази (954 m)
Теке Даги (948 m)
Манавгат Даги (943 m)
Ороз Богази (862 m)
Сираца Даги (809 m)
Сомак Даги (807 m)
Сиври Даг (788 m)
Сариагац Тепе (759 m)
Гедик Даги (759 m)
Сарисеки Даги (741 m)
Сандал Даги (696 m)
Буз Даги (676 m)
Тасели Яримадаси (661 m)
Турсун Богази (616 m)
Айдогмус Тепе (609 m)
Балдиранли Даг (608 m)
Кизил Даг (599 m)
Цамли Тепе (580 m)
Ускийен Гециди (549 m)
Сусуз Даг (481 m)
Косегасан Даги (432 m)
Каракуз Даги (393 m)
Цопу Даги (377 m)
Динигер Тепеси (375 m)
Самлар Даги (357 m)
Икиз Тепе (342 m)
Каплан Тепеси (313 m)
Инцирлиорен Тепе (305 m)
Караанли Тепе (270 m)
Синек Тепеси (256 m)
Деде Даг (247 m)
Гасандеде Гециди (226 m)
Куцуктепелер (183 m)
Дана Адаси (165 m)
Давуди Даги (159 m)
Сулусалма Бурну (148 m)
Сеылер Даги (144 m)
Еспек Тепеси (61 m)
Цукурова (35 m)
Коца Тепе (31 m)
Цукурова (18 m)
Уюз Даги (16 m)
Портакал Бурну (13 m)
Цукурова Цаталагизи (10 m)
Кумбурну Тепе (9 m)
Юмру Тепеси (8 m)
Торлук (8 m)
Юрагир (5 m)
Нергизи Адаси (4 m)
Кусдемир (3 m)
Сазли Тепе (1 m)
Овацик Адаси (1 m)
Багсакада
Куцук Ада
Бабадил Адалари
Санцак Бурну
Овацик Ада Бурун
Кизиллиман Бурну
Кирсе Бурну
Олтакайаси Бурну
Карабйик Бурну
Инцекум Бурну
Каратас Бурну
Дели Бурну
Акинци Бурун
Лиман БурнуГидрография:
Бай Оф Антиоч
Юмурталик Корфези
Агга Лиман
Сувеыдийе Лимани
Порт Меланиа
Овацик Корфези
Кизилбурун Лимани
Бабадил Лимани
Аккум Лимани
Тасуцу Корфези
Далян Богази
Арап Богази
Дар Богаз
Гуцуроглу Канали
Юмурталик Баликцилик Баринаги
Сусаноглу
Карпузбаси Селалеси
Тарсус Селалеси
Гулф Оф Искендерун
Мерсин Лимани
Ботас Лимани
Парадениз Даляни
Есемен Голу
Акяян
Дарбогаз Голу
Авциали Голу
Агятан Голу
Япи Голу
Тузла Голу
Дипсиз Гол
Ак Гол
Аци Гол
Татликулак
Меыил Голу
Акятан Голу
Акгол
Аци Гол
Айназ Батаклиги
Ягизлар Голети
Кайрактепе Барайи
Бердан Барайи
Сеыган Барайи
Кемерисар Ицмецеси
Казараси Пинарлари
Цифтеган Каплицаси
Зилли Цай
Заманти Ирмаги
Йланли Дере
Есил Дере
Еникоы Дереси
Кавакцаорен Дереси
Ягник Цайи
Узумцубогаз Дереси
Узанди Дереси
Улудере
Уцургесую
Учарман Дереси
Тарсус Цайи
Татацик Дереси
Сусас Цайи
Сусага Дереси
Султанли Дереси
Соргун Цайи
Согутцук Дереси
Сипаили Дереси
Сеыган Нери
Сенцан Дереси
Саврун Дереси
Сарайцик Дереси
Салам Дереси
Позанти Дереси
Памук Дереси
Оронтес Ривер
Омердузу Дереси
Мут Дереси
Меми Дереси
Мелетам Дереси
Манз Дереси
Мандарин Дереси
Лимонлу Цайи
Кус Дереси
Куру Цай
Курцую Дере
Курт Дереси
Кумбуку Дереси
Козлу Дере
Козкале Дереси
Косон Дереси
Корсарниц Дереси
Коцулоглу Дереси
Коца Дере
Кизгин Дере
Кирксу Дереси
Киркгецит Дереси
Килген Цайи
Кил Дереси
Кестелкапизи Дере
Делиали Дереси
Караоглан Дереси
Каранлик Дере
Каракиз Дереси
Карагоз Дереси
Кадинцик Ирмаги
Инкою Дереси
Индереси
Инцесу Цайи
Икизце Дере
Гандереси
Гацисаит Дереси
Гуидур Дере
Гоксу Нери
Гоксу
Гоколук Дереси
Гокден Дереси
Гокбе Дереси
Гердекгирсе Дереси
Геленди Дереси
Фенек Дереси
Евдилек Дереси
Есме Дереси
Ерменек Цайи
Ергец Дереси
Елма Дереси
Егленце Цайи
Егенекозу
Ецемис Цайи
Доган Цай
Динкер Дереси
Деликтас Дереси
Делице Ривер
Делице Дере
Дели Цай
Дегирменлик Дереси
Госузце Дереси
Далак Дереси
Цукурцимен Дереси
Цоклу Дере
Цоцак Дереси
Циви Дереси
Цимен Дереси
Цифтеган Цайи
Цицекли Дере
Цеыган Нери
Церпеце Дере
Целеме Дереси
Цееннем Дереси
Цаталцам Дереси
Алпиник Дереси
Каракопру Дереси
Цакит Сую
Цадир Дереси
Цацик Дереси
Боялик Дереси
Бекар Дереси
Балкусан Дере
Бацецик Дереси
Багцагиз Дереси
Бабадил Дереси
Айдинкент Цайи
Асмалидут Дереси
Асланкоы Дереси
Андигари Дереси
Улу Дере
Алата Чаи
Алагоз Дереси
Аксу
Аксифат Дереси
Акпинар Дереси
Ацимансую
Демиртас Дереси
Багирсак Дереси
Аран Дереси
Ескицеыганятаги
Кизларсую Дере
Голцеыган
Ацикулак
Асаги Гокяр Дереси
Сап Дереси
Сеыдиисар Дереси
Думан Дере
Багбелен Дереси
Делицай
Куртбогази Дереси
Цеыган Богази
Каргинцик Бога
Урма Богази