Скачать карту
Карта 200k--j37-25

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j37-25
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j37-25
НазваниеКарта 200k--j37-25
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3693
Высота3094
Размер файла 5.8 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныСирия
Турция
ЯзыкРусский
Эта карта содержит территорию Сирии, Турции.Присутствует город Османие. Показан город Дортёл. Вы найдёте тут город Эрзин. Вы найдёте тут Баце. Присутствует Нурдаги. На этой карте обозначен Гасса. Показан Топраккале. Присутствует Гасанбеыли. Присутствует Махмутлар. Показан Мусабеыли. Присутствует Асагикарафакили. На этой карте обозначен Зеытиноба. Присутствует Конакли. Присутствует Юкарибуцак. Вы найдёте тут Едигоз. Присутствует Сапанозу. Вы найдёте тут Куюлук.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j37-26
Карта 100k--j36-108
Карта 100k--j36-120
Карта 100k--j37-097
Карта 100k--j37-098
Карта 100k--j37-099
Карта 100k--j37-109
Карта 100k--j37-110
Карта 100k--j37-111
Карта 500k--j36-4
Населённые пункты:
Османие (202837 чел.)
Дортёл (56513 чел.)
Эрзин (26316 чел.)
Баце (19566 чел.)
Нурдаги (12827 чел.)
Гасса (9719 чел.)
Топраккале (8577 чел.)
Гасанбеыли (6315 чел.)
Махмутлар (5800 чел.)
Мусабеыли (1938 чел.)
Асагикарафакили (1138 чел.)
Зеытиноба (786 чел.)
Конакли (771 чел.)
Юкарибуцак (606 чел.)
Едигоз (541 чел.)
Сапанозу (500 чел.)
Куюлук (476 чел.)
Ягизлар (455 чел.)
Есенлер (437 чел.)
Коцабеыли (429 чел.)
Карацавус (372 чел.)
Каракайа (357 чел.)
Доруцак (274 чел.)
Гунесли (192 чел.)
Кайапинар (125 чел.)
Зайтунак
Таба Куы
Шайх Убаси
Шарканли
Шалта
Самалик
Сарир Овасси
Сафар Янли
Кизил Баш
Кара Баба
Майдан Икбис
Масаканли
Марсава
Маоуд Обасси
Хафар Янли
Ятал Кабу
Улилу
Доуракли
Дайр Савван
Буюк Якмак
Байлан Куы
Бандирак
Бали Куы
Балал Куы
Бак Убаси
Бабак Ушаги
Аш Шайх Хурус
Араб Виран
Аламдар
Зенгул
Зенцирли
Секердере
Ювали
Ювабаси
Юкари Кизлац
Юкари Кайабаси
Юкарикарафакили
Юкарикарадере
Юкарибозкую
Юкарибадемли
Ёлбаси
Есемек
Енийурт
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Енифарсак
Еницели
Язламазли
Буюктуысуз
Алаганли
Яссипинар Кою
Ярпуз
Ялниздут
Якацик
Вицли
Вайвайли
Уцпинар
Туысуз
Турунцлу
Туркбаце
Кирмацали
Топрактепе
Топламазлар
Топканли
Топаллар
Тийек
Тецирли
Татар
Тандир
Татакопру
Бавук
Сулумагара
Согут
Согуцак
Синцан
Силицерит
Гасанлок
Сенликце
Селимийе
Секероба
Савранли
Сатируюк
Сарпинагзи
Саркли
Сарисеки
Акали
Сарайова
Салманусаги
Сакцагозе
Наимлер
Уцевлер
Кумбет
Саатли
Руслар
Серинова
Рабат
Абали
Пицли Яыла
Караси
Оруцгази
Ортулу
Ортакли
Олуцак
Оцакли
Ноуттепе
Ноут
Ногайлар
Мустафабеыли
Мусиканли
Мезреа
Мезреаисир
Мезреагатун
Мерданли
Меыдан
Цамлик
Сазли
Маденёлу
Лулук
Кузуцулу
Кусцумустафа
Каракесе
Селвелер
Куртлар
Куртаран
Куллу
Куцук Интилли
Козлудере
Коздере
Козцагиз
Коыери
Комурлер
Колпинар
Козцагиз
Коцюрду
Коццагиз
Киркпинар
Кизларцайи
Кизлац
Камисбаси
Акцалар
Кизилкент
Калецик
Кирмитли
Гозлууюк
Кирискал
Кирикцали
Кирац
Кайали
Кестан
Кесмебурун
Керкут
Казмаца
Казикли
Кайпак
Кайабаси
Катранци
Картал
Карнеби
Цатак
Карбеяз
Карайилан
Карайигит
Каратепе
Каратас
Карапинар
Каралар
Каракисе
Асагибозкую
Карагоз
Карацарли
Мезгитли
Карацаорен
Карацаорен
Карабурцлу
Окулу
Карабалдир
Карабацак
Капили
Каман
Кабаклар
Иссизца
Инцегедик
Икизкую
Идилли
Есилтепе
Исаркоы
Исар
Идирли
Иципоглу
Органийе
Гаыдарлар
Байрамгази
Гасканли
Гасанцали
Гапсино
Ганагзи
Гамидийе
Гамидийе
Гацилтаслица
Гацилар
Гацилар
Гацигасанбаниси
Гунлуце
Зиндоган
Гулпинар
Гуллууюк
Гуликанли
Гозкайа
Гокмустафа
Гокгол
Гокдере
Гокцели
Гокцайир
Гокбел
Гедикли
Газелусаги
Февзипаса
Цаталмази
Фарсак
Факиусаги
Ескикент
Кузолук
Емирлер
Еллек
Елбистануюгу
Елбеыли
Ексилер
Егрибуцак
Дутлупинар
Ениоба
Долан
Дикенли
Дервисли
Демрек
Делиосман
Тайсус
Дегирменцик
Деделер
Сайуюгу
Гарнуп
Цона
Цомербаниси
Цолакли
Арпали
Цолаклар
Циристикас
Цитли
Зинцирли
Цинарли
Цинар
Цигцик
Юкарикалецик
Цевдетийе
Церцили
Цаткоы
Цатакли
Цардак
Цамурлугецит
Цамици
Цамцатаги
Цалкайа
Цакмак
Цакироглу
Цаглалик
Бурунсузлар
Юкари Бурназ
Бурганли
Бургацли
Булке
Исар
Бозкайа
Бостанлар
Бостанага
Богазкерим
Боцекли
Бинтас
Биленлер
Каледиби
Еллибурун
Бектасли
Бекдемир
Байрактепе
Байиндирли
Басламис
Баликли
Баликалан
Бакирли
Бацекоы
Меединли
Цакалбук
Азизли
Пайас
Айдиноглу
Авдил
Асланпинари
Асагиарицакли
Асаги Кайабаси
Яылалик
Асаги Досталли
Асагибадемли
Арикликас
Араплиусаги
Арапли
Сакарцилик
Алянли
Алибозлу
Алагоз
Алаца
Акяр
Актепе
Акинёлу
Еникент
Енийапан
Акбез
Азганлик
Ацароба
Коцасинцан
Карси
Цайли
Есил
Алтинцаг
Кузулуцу
Актепе
Асаги Бурназ
Церраоглу
Йланликизи
Дереобаси
Юкары-Люлюк
Корган
Есели
Ёнцадузу
Зоркун Яыласи
Уцгоз Яыласи
Коюнбеыли
Гокгедик
Ирали
Татак Яыласи
Боынузлутарла
Мелемлитарла
Кецимагараси
Кецели
Оренцик
Емирли Дамлари
Зоркункисла
Мезбага
Конакли
Акдамфиданлиги
Еникоы
Куцук Цайли
Буюк Цайли
Сай
Огулбек
Коцабоз
Домуздами
Бурунцукязиси
Куртулкарси
Акцами
Тепедиби
Карбеяз
Пасанинегреги
Уссемдеде
Ортасирт
Каргицак
Дуранинюрду
Цакалсуюагили
Гатапци
Косеалининюрду
Ацарпинар
Ёлуклар
Юкарибуцак
Уюзпинар
Кислакдереси
Дедемли
Домуздамлари
Катранлик
Кюреджи
Киранюрду
Ганобаси
Демрек
Гювенч
Мемислер
Кизгонце
Кислак
Галиляыласи
Сарибеыкисла
Буюксинцан
Кастепе
Ериклик
Дикенлиопур
Кавактепе
Мискизан
Тесби
Курна
Капланбаниси
Коклу
Олукбаниси
Агабеыбаниси
Лецкенари
Зердик
Ортабаниси
Тютюнхюк
Ескикоыйари
Дегирменцик
Беыпинари
Еникоы
Цинароба
Маденеви
Гамусо
Калайцик
Селвер
Батталюрду
Бервийанли
Цубук
Дервислер
Гацлар
Королар
Цакмак
Куртлерцакмак
Цортенли
Отекиоба
Таталикарадут
Ортаоба
Колпинар
Карадут
Агцакент
Ятаган
Кораметуюгу
Коцалар
Кюртюнджю
Ирцоглу
Буюккардем
Токацгемриги
Караисмаил
Саматир
Фирлакли
Усеыиноглу
Кале
Гацилар
Кор
Бекере
Писиклер
Демирцилер
Дилам
Корнукбаниси
Агаларобаси
Аркакисла
Асагибиленлер
Кирац
Алифилик
Алисилик Баниси
Игделибаниси
Нуусаги
Карааметли
Каргагедик
Меметалиобаси
Гокомерорени
Карагасан
Икизгерипеы
Цинарбаси
Нарлипеы
Кумпанясайлаги
Гудукали
Корухююк-Чифтлиги
Сугедиги
Мортаван
Килорлар
Пертикли
Магарацик
Тайдинли
Сеыдореганли
Делицай
Мелунедолар
Гаыдарларбаниси
Цаталмази Баниси
Ардицли
Меметцавусбаниси
Кючюк-Хосеынбеы-Банысы
Цаталюрт
Акмезар
Гулпинар Коы
Гациларбаниси
Усеыинбеы Баниси
Аликурт
Меметали
Аланликою
Ювали
Юджекышла
Коцалук
Буюк Гербаниси
Докузевлер
Бадемли
Есилюрт
Баспинар
Минеуюк
Гаципоглу
Зеытинбаги
Телили
Церцили
Доганоба
Актас
Гокцедере
Куруде
Дурмуслар
Атмали
Атакоы
Гартлар
Туллуце
Белпинар
Инцирли
Алтиневлер
Гунеыкисла
Демирли
Удутобаси
Карсийака
Цоба Уюгу
Сарацлар
Буламацли
Киркагац
Яниккисла
Оренцик
Келосманлар
Асагикарадере
Цулгали
Карацалар
Гокбекирлер
Дерели
Теци
Цагсак
Кинкли
Циграли
Кумарли
Арсланли
Карагедик
Ярбаси
Акцакоюнлу
Мерцанли
Индереси
Колелилер
Булке
Коскерли
Гумус
Пирсултанли
Гузелюрт
Аталан
Алимулайим
Пинарозу
Юкари Церциоглу
Церциоглу
Карацар
Саридуз
Кириз
Талиплер
Цалислар
Цолакли
Теслимелер
Гаци Гатиплер
Нацар
Дереобаси
Бабаоглу
Караинцир
Цоскунлар
Татарли
Ялур
Каланали
Карикин
Гаямли
Ислаийе
Гарунийе
Радюн
Булбул
Гебели
Факилар
Карамустафа
ДуезициРельеф:
Синеклидаги Тепеси (2147 m)
Коюнмелетен Дази Тепе (2108 m)
Гарманкайа Тепеси (2140 m)
Думанли Даги (2075 m)
Бурунсуз Яыла (2069 m)
Яглипинардази (2052 m)
Топмезраа (2027 m)
Киртиллидаз Тепеси (2020 m)
Цамлик Тепе (1973 m)
Гавсу Тепе (1964 m)
Офдедегедигиве Яыласи (1950 m)
Олуклусеки Тепе (1939 m)
Аккайа Тепеси (1939 m)
Уцкайа Тепеси (1919 m)
Гамо Тепеси (1913 m)
Даз Тепе (1893 m)
Карликдеде Тепеси (1851 m)
Багназгедиги (1849 m)
Готацан Тепеси (1809 m)
Ярпуз Яыласи (1802 m)
Карагоз Яыласи (1801 m)
Буюктерири Яыласи (1794 m)
Ганифемеxан Тепеси (1785 m)
Куцукасар Тепеси (1785 m)
Боздаг (1775 m)
Еллибел Тепеси (1748 m)
Кизилкайа Тепеси (1773 m)
Буюкмангир Тепе (1768 m)
Казанкайа Тепеси (1768 m)
Ериклисеки Сирти (1763 m)
Куцуктетирли Яыласи (1762 m)
Тирас Тепе (1759 m)
Цардагинкайаси Тепеси (1750 m)
Моргизленгац Тепеси (1748 m)
Цурукбас Тепеси (1745 m)
Топцам Тепеси (1744 m)
Деликтас Тепеси (1736 m)
Кинкилин Тепеси (1733 m)
Таслиуфацик Яыла (1714 m)
Косурук Даги (1702 m)
Цинарцик Яыласи (1697 m)
Догусгедик Тепеси (1685 m)
Уыкукайа Тепеси (1684 m)
Цукурелма Яыласи (1684 m)
Цат Яыласи (1661 m)
Дази Яыласи (1658 m)
Кирикелма Тепеси (1657 m)
Еллигедик Тепеси (1643 m)
Карагедик (1643 m)
Ору Яыла (1643 m)
Юкарикаринцали Яыласи (1632 m)
Асагикаринцали Яыласи (1632 m)
Думанли Даг (1630 m)
Агламенин Сирти (1615 m)
Ценнеткаси Тепе (1597 m)
Узунязи (1583 m)
Буюкдангаза Яыласи (1583 m)
Татацигедиги (1565 m)
Цатгедиги (1563 m)
Куруцаова (1563 m)
Митисин Яыласи (1563 m)
Солаккайа Тепеси (1560 m)
Кавак Тепе (1555 m)
Яыла (1548 m)
Гумусолук Яыласи (1543 m)
Целиклидере Яыласи (1537 m)
Барнасцик Яыла (1536 m)
Авадангедиги Тепеси (1535 m)
Табут Гедиги (1535 m)
Куцуккуреци Яыласи (1529 m)
Сирапинар Яыласи (1528 m)
Меметдеде Тепеси (1523 m)
Аккайа Гедиги (1523 m)
Обек Тепеси (1513 m)
Гувенц Яыласи (1511 m)
Армутлутарла (1510 m)
Мендиклиопуз Тепеси (1509 m)
Амардази Тепеси (1505 m)
Сапикиса Тепеси (1504 m)
Изир Яыласи (1504 m)
Козлук Тепе (1503 m)
Каваклигинтомбул Тепеси (1502 m)
Билеклибаси Тепеси (1487 m)
Алабурун Сирти (1482 m)
Манцилик Кайа (1463 m)
Оцанинопуру Яыласи (1458 m)
Уфацик Яыла (1458 m)
Магарабаси Тепеси (1457 m)
Сигиркитан Яыласи (1455 m)
Гуцук Яыласи (1446 m)
Тесби Яыласи (1445 m)
Узундуз Тепеси (1444 m)
Цардак Яыласи (1443 m)
Гозлаги Тепеси (1441 m)
Кизилкайа Тепеси (1441 m)
Сарицицекбели (1432 m)
Коцлук Яыласи (1428 m)
Беренде Яыласи (1423 m)
Буюккуреци Яыласи (1416 m)
Дервиспинари Яыласи (1416 m)
Османийе Яыласи (1416 m)
Манцайар Яыласи (1416 m)
Домузцу Тепеси (1414 m)
Косне Яыласи (1413 m)
Кокурунбаси Тепеси (1407 m)
Санцак Тепеси (1402 m)
Гацбели Тепеси (1401 m)
Алраацик Тепеси (1401 m)
Буюктозлу Яыласи (1392 m)
Аголук Яыласи (1390 m)
Тайутлукайа Тепеси (1387 m)
Кизилкайа Тепеси (1377 m)
Каракайа Тепеси (1369 m)
Кумлуца Яыласи (1364 m)
Гацбели Яыласи (1364 m)
Тандир Яыласи (1343 m)
Буюккулек Тепеси (1322 m)
Нур Даглари (1313 m)
Колемездаги (1305 m)
Согудун Даги (1299 m)
Аколук Яыласи (1298 m)
Кабакцийери Яыласи (1291 m)
Ясиипинар Яыласи (1286 m)
Алусаги Сирти (1285 m)
Караолук Яыласи (1285 m)
Гул Даг (1284 m)
Кулак Тепе (1284 m)
Зийарет Тепе (1281 m)
Агирлик Яыласи (1279 m)
Карабйик Яыласи (1279 m)
Узунсирт Тепеси (1274 m)
Евенгир Яыласи (1270 m)
Буздондуран Яыласи (1268 m)
Коцагар Тепеси (1253 m)
Куртёце Тепеси (1250 m)
Узун Сирт (1250 m)
Цинарюрду Яыласи (1243 m)
Даримикдаги Тепеси (1241 m)
Алиц Тепе (1238 m)
Картал Даги (1238 m)
Буюкцалакгедиги (1233 m)
Аголук Тепеси (1226 m)
Идириляс Тепеси (1225 m)
Ардицли Тепе (1222 m)
Ада Тепе (1213 m)
Денизолугу Яыласи (1212 m)
Цатагас (1201 m)
Гора Бююл-Икиз (1199 m)
Цифтларслан Тепеси (1198 m)
Едигоз Яыласи (1198 m)
Топактас Яыласи (1198 m)
Искиндик Тепеси (1196 m)
Цамрак Яыласи (1196 m)
Буюккаруца Тепе (1187 m)
Цаглайан Яыласи (1185 m)
Каленинбаси Тепеси (1182 m)
Куцук Дар (1181 m)
Елмацик Яыласи (1169 m)
Игдис Яыласи (1167 m)
Арапдеде Даги (1163 m)
Буюк Яыла (1163 m)
Цинарцик Яыласи (1156 m)
Елмалисеки Яыласи (1151 m)
Узунцинар Яыласи (1146 m)
Ёнсул Яыла (1143 m)
Косур Даги (1126 m)
Кусцудаги Тепеси (1123 m)
Цамлийурт Сирти (1121 m)
Игдис Сирти (1111 m)
Куцук Гуллу Яыласи (1110 m)
Гациларяылабаси (1109 m)
Бесолук Яыласи (1100 m)
Цаталагац Яыласи (1090 m)
Цинарли Тепе (1085 m)
Банграз Яыласи (1083 m)
Ясси Тепе (1082 m)
Летник Кетюмагара (1080 m)
Фенк Яыласи (1075 m)
Коцанинтарла Сирти (1074 m)
Ериклидеребаси (1072 m)
Аккоцабаниси Яыласи (1069 m)
Акце Даги (1062 m)
Карталкайаси (1059 m)
Гококузяылайери (1054 m)
Карагол (1047 m)
Зийарет Тепе (1044 m)
Караолук Яыласи (1034 m)
Косцак Яыласи (1030 m)
Кизуцуранбели (1028 m)
Кирккоз Яыласи (1028 m)
Келибик Тепеси (1024 m)
Мисмис Яыласи (1024 m)
Бангираз Гедиги (1023 m)
Аслийази Сирти (1023 m)
Мендеклисую Яыласи (1023 m)
Коюнацили Тепеси (1009 m)
Тозлу Яыла (1005 m)
Бостанцик Яыласи (1000 m)
Соылемез Яыласи (992 m)
Картал Даги (991 m)
Саинлик Тепе (986 m)
Яели Яыласи (984 m)
Мотурклу Тепеси (970 m)
Акца Даг (964 m)
Буюккатранли Даги (961 m)
Куцукдангаза Яыласи (955 m)
Агацолук Яыласи (952 m)
Гемлик Тепеси (948 m)
Сиртланцикайаси Тепеси (946 m)
Инцебел Яыласи (945 m)
Емискенлидуз Сирти (941 m)
Зинцирли Уюк (936 m)
Саримсакликайа (922 m)
Зари Тепеси (920 m)
Киразли Тепе (918 m)
Текгоз Яыласи (918 m)
Безиргангедик Тепеси (917 m)
Бадемли Яыласи (915 m)
Каплан Яыласи (909 m)
Буюкикиз Даги (908 m)
Олуцак Яыла (907 m)
Аннийасли Тепеси (903 m)
Кабак Тепе (902 m)
Карабайлик Тепеси (902 m)
Юртюцеси Тепеси (900 m)
Сеыдиган Яыласи (900 m)
Ацису Яыласи (895 m)
Таспинари Еренлери Тепеси (893 m)
Курд Даг (890 m)
Табанса Тепеси (886 m)
Цивик Яыла (886 m)
Котомандаги Тепеси (879 m)
Кесисголд Яыласи (876 m)
Готал Даги (874 m)
Дамери (871 m)
Булкеопура (868 m)
Цокек Яыласи (868 m)
Сарниц Тепеси (865 m)
Омердеде Тепеси (863 m)
Сарибеыйурду (863 m)
Цогунёреби Тепеси (859 m)
Цукуролук Яыласи (859 m)
Карайуце Тепеси (851 m)
Байрак Тепе (849 m)
Кепир Тепе (848 m)
Катиролук Яыласи (847 m)
Омли Тепе (845 m)
Курткулак Тепеси (845 m)
Зийаретгедиги Тепеси (845 m)
Согутюцеси Тепеси (844 m)
Гора Кючюк-Катранлы (842 m)
Долап Тепе (823 m)
Кабакгедиги Тепеси (821 m)
Цатал Тепе (819 m)
Палазли Тепе (817 m)
Юцебурун Тепеси (817 m)
Тавук Тепе (811 m)
Канакяри (802 m)
Кенанопуру (802 m)
Софулар (800 m)
Деде Сирти (799 m)
Гоммеце Яыласи (799 m)
Финдик Яыласи (797 m)
Исмаилага Даги (786 m)
Цакир Даги (783 m)
Кара Тепе (779 m)
Оцаали Гедиги (778 m)
Кафдаги (777 m)
Ададузу (773 m)
Тилки Тепе (759 m)
Коирт Тепеси (758 m)
Кабирлибел Тепеси (755 m)
Кале Тепеси (753 m)
Налетлеме Тепеси (748 m)
Коцапег Яыласи (745 m)
Гацлар Тепе (738 m)
Панцар Тепе (736 m)
Коцадуз Яыласи (726 m)
Цакмак Сирти (717 m)
Гамзакайа Тепеси (696 m)
Тандир (690 m)
Кардаг (687 m)
Кизилкайа Яыласи (684 m)
Иткайаси Тепеси (680 m)
Гокца Тепеси (662 m)
Ерицек Яыласи (652 m)
Курри Тепе (634 m)
Караполат Даги (631 m)
Бекирогун Тепеси (629 m)
Кус Тепеси (627 m)
Юнлу Тепеси (625 m)
Куракцам Тепеси (621 m)
Гоктепе Яыласи (620 m)
Караоце Сивриси Тепеси (614 m)
Езицик (611 m)
Самеран Тепе (609 m)
Узункабир Даги (607 m)
Зийарет Тепеси (589 m)
Кара Тепе (586 m)
Кепиртарла Тепеси (577 m)
Бадемлитарла Сирти (572 m)
Думанцик (561 m)
Акёкуси Гециди (546 m)
Караленк Яыласи (543 m)
Таплак Яыласи (541 m)
Сунбуллу Тепе (540 m)
Курудаг Тепе (540 m)
Тилмен Уюгу (538 m)
Карауццет Яыласи (531 m)
Сазлик Сирт (527 m)
Ерицик Сирти (523 m)
Куррук Тепеси (517 m)
Куре Тепеси (507 m)
Емиринсу Даги (504 m)
Татали Яыла (500 m)
Карга Гедиги (498 m)
Бел Тепе (495 m)
Цеылан Тепе (494 m)
Буюккорнук Тепеси (486 m)
Гедикли Уюк (485 m)
Ордекбурну Тепеси (484 m)
Гаци Даги (474 m)
Голлудуз Сирти (473 m)
Карагол Оваси (471 m)
Икидипли Яыласи (470 m)
Керкутёлу (463 m)
Пинарбаси (461 m)
Гациали Баглиги Тепеси (453 m)
Узункабир Даги (452 m)
Кисик Тепе (447 m)
Татаруюгу Тепеси (441 m)
Маймунгери Тепеси (441 m)
Катранлидаг (440 m)
Габескабир (429 m)
Куцукак Тепеси (422 m)
Уюкпеылери (420 m)
Делигалил Тепе (414 m)
Гунесбаниси (412 m)
Муктат Яыласи (411 m)
Йгмауюк Тепеси (403 m)
Севитали Тепеси (401 m)
Гурлевик Яыласи (397 m)
Казлупинар Яыласи (397 m)
Кендал (394 m)
Галлигол Яыласи (394 m)
Газил Даги (390 m)
Цагилликмерети (388 m)
Цалбаниси (380 m)
Коцапеы (374 m)
Боз Тепе (372 m)
Буюкак Тепеси (371 m)
Килисенуюгу Тепеси (364 m)
Кирмизигер Тепеси (358 m)
Азери (355 m)
Оцеорен (349 m)
Инциликайа (347 m)
Биркинпеы (343 m)
Гатунтасёлу (339 m)
Елмалидуз (339 m)
Мамутаптал Уюгу (336 m)
Данаци Уюк (335 m)
Су Гедиги (332 m)
Карлик Яыла (326 m)
Масат Уюгу (324 m)
Есек Тепеси (318 m)
Япракли (317 m)
Короглу Тепе (316 m)
Гокце Даг (308 m)
Карицек Яыласи (305 m)
Пуц Яыласи (305 m)
Куцукгер (300 m)
Карабагадир Тепеси (283 m)
Дегирмен Гециди (281 m)
Уммен (269 m)
Лецелик (265 m)
Актепе (262 m)
Буюклеце (256 m)
Тодунлук Яыласи (254 m)
Гузлек (245 m)
Сеымамут Яыласи (243 m)
Бугет Уюк (232 m)
Каргилик Уюгу (200 m)
Гаыдардаги Тепеси (197 m)
Басик Тепе (189 m)
Казан Тепе (180 m)
Дернек Тепеси (179 m)
Зеытин Тепе (176 m)
Кабак Тепелер (169 m)
Гама Тепеси (157 m)
Кирмитязиси (150 m)
Гокоглан Богази (126 m)
Асагисеыманмуткислаги (117 m)
Денесязиси (116 m)
Карацамдузу (113 m)
Басюрт Тепеси (112 m)
Уцтепелер (103 m)
Домуздами Тепеси (96 m)
Гозлек Тепеси (85 m)
Урочишче Бююк-Лечелик (77 m)
Кизик Богази (57 m)
Пемуклукир Тепеси (50 m)
Кинетуюк (27 m)
Курт ТепесиГидрография:
Исдемир Лимани
Ормели Гол
Кара Гол
Февзипаса Голу
Буюк Гол
Карагол Батаклиги
Карабасамак Батаклиги
Карабасмак Батаклиги
Меянлипеы
Татакопру Барайи
Арикликас Голети
Басламис Илицаси
Кайа Пинар
Котусу Кайнаги
Гомбеде Пинари
Симит Пинар
Тас Пинар
Делиоглар Пинар
Аголук Пинари
Баглама Пинар
Цаталолук Пинари
Етек Пинари
Ваккес Пинари
Дедегаски Пинари
Делиабдулла Кайнаги
Алиман Кайнаги
Кара Пинар
Секер Пинар
Гасан Пинар
Мамут Пинари
Коркоз Пинари
Акнинар Пинар
Пинарбаси Кайнаги
Цевлик Пинари
Сабунсую Дереси
Парлак Дере
Кесис Сую
Иликсу
Ицерису
Деребани Дере
Делицай
Цайир Сую
Акцасу
Якацик Цайи
Илица
Оцакли Дере
Сари Цайи
Дуреюрт Дереси
Кансиз Дере
Кабакли Дере
Коца Дере
Каликмо Дереси
Цалакгедиги Дереси
Коджадере
Куртюрду Дереси
Алиц Дере
Каракайа Дереси
Дегирмен
Каракайа Дереси
Сакцали Дере
Рабат
Коца Цай
Дели Цай
Тюмчайи
Куру Дере
Куру Дере
Оцаали Дереси
Белюксу
Инцецарсак Дереси
Уцпинар Дереси
Кислак Дере
Гацилар Дереси
Гатапци Дере
Яникюрт Дере
Целикери Дереси
Дутлу Дере
Яникдегирмен Сую
Акчинар
Дели Цай
Аоджиолук
Дегирменцик Дереси
Беы Пинар
Макеме Пинари
Домдом Дере
Карасу Дереси
Карадере
Уун Дере
Бозгунеы Дереси
Ситма Пинари
Согукпинар Дереси
Бостанлик Дере
Дикенли Дере
Тестин Дере
Согукпинар Дереси
Делицай Дере
Нелвел Дереси
Казилицайир Дереси
Сакбан Дере
Есемек Цайи
Целган Дереси
Балцан Дере
Гасанке Дереси
Дели Цай
Икидам Дереси
Кинацик Дереси
Киркбуклум Дереси
Дерин Дере
Курман Дереси
Киразли Дере
Каплан Дереси
Цецоглу Дереси
Кардарни Дереси
Елмали Дере
Татлица Дере
Каплан Дереси
Акцинар Дереси
Дерин Дере
Карацай Дереси
Бозат Дереси
Кара Дере
Хасанджалы
Гунес Дере
Карамагара Дереси
Коы Дереси
Цинарли Дере
Гелимеми Дереси