Скачать карту
Карта 200k--j37-11

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j37-11
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j37-11
НазваниеКарта 200k--j37-11
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3600
Высота3098
Размер файла 5.8 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТурция
ЯзыкРусский
Данная карта отображает территорию Турции.На этой карте обозначен город Бингол. Показан город Каракоджана. На этой карте обозначен город Генк. Вы найдёте тут Яыладере. Показан Бацецик. Присутствует Зугапа. Вы найдёте тут Есилкоы. Вы найдёте тут Зеынелли. На этой карте обозначен Цитак. На этой карте обозначен Заг. Присутствует Юкарийагмурлу. Показан Юкарисевик. Присутствует Юкарипергангок. Присутствует Юкари Канатли. Показан Юкаримирамет. Вы найдёте тут Демиртепе. Присутствует Юкарикармурун.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j37-10
Карта 200k--j37-12
Карта 100k--j37-032
Карта 100k--j37-033
Карта 100k--j37-034
Карта 100k--j37-035
Карта 100k--j37-044
Карта 100k--j37-045
Карта 100k--j37-046
Карта 100k--j37-047
Населённые пункты:
Бингол (80568 чел.)
Каракоджана (29735 чел.)
Генк (22493 чел.)
Яыладере (3925 чел.)
Бацецик (375 чел.)
Зугапа
Есилкоы
Зеынелли
Цитак
Заг
Юкарийагмурлу
Юкарисевик
Юкарипергангок
Юкари Канатли
Юкаримирамет
Демиртепе
Юкарикармурун
Юкаригевла
Юцеконак
Ёнцалибайир
Ёнцалик
Сатваре
Йгитлер
Йгитгарман
Есилова
Енису
Еникоы
Еникайа
Енибаслар
Елесен
Елдегирмени
Екмал
Екмал
Язгуну
Язгулу
Яыгинцайир
Явузтас
Ямац
Ягизца
Гурпинар
Вакин
Узунсават
Узунпазар
Уман
Угурова
Уцяка
Туы
Цеврели
Токулар
Топалан
Топалан
Токлуян
Токалан
Таслицай
Тару
Тарлабаси
Тап
Талвара
Табанозу
Сутголу
Сурмеликоц
Султанду
Сулеыманбеы
Судураги
Судугуну
Дуранлар
Согутлу
Сутлуце
Сирмацек
Цицекдере
Гозмезлер
Сипаи
Ерентепе
Симсор
Симгац
Серкевир
Корлу
Актас
Согуцак
Доганоглу
Сармакайа
Саритосун
Сарикоц
Сариган
Сарицан
Сарицан
Сарибасак
Сарге
Санцакли
Санцак
Санцак
Сакулян
Сакасор
Сеыфан
Сабиртаси
Сабик
Сабан
Пускулан
Суваран
Цевизли
Паймерк
Паргесур
Мабат
Оымапинар
Османусаги
Осман
Ортакоы
Ортацанак
Демиртас
Олмез
Окцулар
Окцулар
Есне
Огулдере
Норик
Нацакли
Мутлуца
Цавусёлу
Олукпинар
Дузяыла
Дилектаси
Модан
Мирарса
Мезрайикебир
Меседали
Мерцан
Мелехан
Пинаралти
Масган
Меман
Мадраклотан
Кусконду
Леабасан
Лавер
Кутлуца
Куслуца
Кроман
Курудере
Курик
Кур
Кумгецит
Кулундере
Карацан
Кулай
Куцук Текорен
Куцукцалти
Козлу
Корудиби
Копар
Комсеыдан
Есилбелен
Думлуязи
Коклуце
Коклуце
Коц
Кизилпинар
Кизилпинар
Кизилмесцит
Кизилагац
Кизилагац
Кирмацек
Киркпинар
Киркоы
Киркбулак
Киркагил
Киран
Кирацтепе
Кизилтепе
Килисели
Килицан
Цобантас
Кересан
Кербоз
Керанек
Кепцели
Кекликкоы
Кайнакдузу
Кайалик
Кайнак
Касан
Карапинар
Коцдайи
Карот
Карлица
Каравелян
Каравелийан
Карасунгур
Сарибугдай
Карапинар
Караман
Караман
Каракоцан
Каракоцан
Каракоц
Карадере
Карацубук
Карабалцик
Гокцедал
Калканли
Калецик
Калецик
Кадикоы
Кабацали
Сулунтас
Исаага
Илица
Икиз
Сеилтепе
Фаран
Ибраиман
Ут
Упус
Унгувет
Беыгани
Кавакдере
Орорик
Орор
Кавалцик
Оп
Оллан
Догуцак
Байирли
Идан
Орманарди
Ердиф
Алибир
Газиран
Газарса
Гасриксуфла
Богазкоы
Гасбеы
Гасбаглар
Гарабе
Гамзали
Доганоглу
Галипан
Гактанир
Дикпинар
Гацилар
Алагоз
Балгозе
Велан
Гурпинар
Гун Коы
Гунгорсун
Гунгорен
Гунеягил
Гунеслик
Гундегди
Теырек
Гумусакар
Гулзар
Гуллуце
Енису
Гозерек
Гозелер
Гоынук
Гортак
Енице
Гокдере
Гокдере
Куртулус
Гокцели
Гокцеканат
Годис
Гирнос
Генц
Гемтепе
Гемалан
Газик
Гарип
Камисан
Феруз
Ескикоымезрааси
Ескикоы
Ескикоы
Ескикавак
Ерлер
Ерентепе
Елмали
Елмаагац
Екрек
Екинёлу
Егрек
Екник
Дурмуслар
Демирци
Юкари Акпинар
Сиганк
Доганкайа
Долуцай
Долуцай
Долан
Доганли
Доганцилар
Агацели
Дийарбук
Дисбудак
Динасор
Димлек
Дилектепе
Дикме
Еникоы
Диккоы
Агацёлу
Девецик
Демиртас
Демиркапи
Дедебаги
Даркопру
Тарбасан
Долутекне
Топагацлар
Дамлапинар
Даллитепе
Даллица
Далек
Дагкоы
Цукурца
Алабал
Цирис
Цилигол
Цицектепе
Цеврипинар
Цермук
Целтиксую
Целеби
Кусбайир
Целбир
Согукпинар
Цайтепе
Цайирдам
Цай
Цатмаолук
Цатма
Цаталёл
Цаталкайа
Цанкоы
Цанакци
Цанакци
Цанакци
Цан
Цамлица
Зиверикебир
Буюхайлан
Буюкбаскоы
Бунян
Булгурцук
Бубан
Бозканат
Цалкайа
Боран
Бонцукгозе
Болукелма
Билице
Билеккайа
Беыдоган
Беыдеве
Беыдере
Узундере
Базлама
Йгитбаси
Байрамязи
Батиайаз
Балпинар
Баликцай
Баклали
Бацели
Бацекоы
Бацецик
Багларпинари
Ербаслар
Деринцай
Айвадузу
Айсакли
Айдинлар
Атбинек
Асагийагмурлу
Асаги Сивик
Асагисеринер
Асаги Мирамет
Асагименделли
Асагикоы
Асагикармурун
Асаги Канатли
Асагидемирци
Асаги Баскоы
Асагиакпинар
Арпадереси
Ариндик
Арицилар
Арица
Ардицтепе
Алян
Алтинязи
Алтинолук
Алпекмез
Лекрак
Алибир
Алатепе
Алакилисе
Акпинар
Акдурмус
Акбидак
Асис
Яылабаг
Агацели
Адакли
Сивигилик
Абдос
Андилар
Оргулу
Бургудере
Юкари Овацик
Юкари Демирци
Агамезраси
Текардиц
Калканкайа
Картал
Дирекли
Ёлцати
Куруца
Билалоглу
Алинцик
Цицекяыла
Буюк Цалти
Акбулут
Еникоы
Килцадир
Юмакли
Цамлийурт
Согукпинар
Гузелдере
Илицалар
Голтепеси
Цукурца
Гозер
Коклу
Онбиревлер
Инцесу
Цайагзи
Ардицдиби
Дерекоы
Кекликдере
Цевирме
Доганца
Дирекли
Енийази
Умурлу
Елмагуну
Бинекли
Байирли
Коцсирти
Сукян
Демиркапи
Гелинтепе
Согуксумезраси
Гокцели
Цавуслар
Гундогду
Енидал
Мураткоы
Цайбою
Саридибек
Алтиневлер
Кусцимени
КигиРельеф:
Акцакара Даги (2941 m)
Яылим Даги (2682 m)
Саин Тепе (2576 m)
Целиголу Тепеси (2576 m)
Акцакара Тепе (2551 m)
Кайабаси Тепе (2506 m)
Караомер Даги (2461 m)
Яылим Тепе (2282 m)
Цадирдаги Тепе (2244 m)
Салбус Даги (2220 m)
Цаврес Даги (2210 m)
Кел Тепе (2194 m)
Каратас Тепе (2191 m)
Актас Даги (2174 m)
Санцак Тепеси (2166 m)
Карир Даги (2162 m)
Цицекдаги (2129 m)
Корик Даги (2127 m)
Коруца Даги (2058 m)
Карабаба Тепе (2058 m)
Далли Тепе (2034 m)
Сарицан Яыла (2029 m)
Юмрук Тепе (1996 m)
Мергигуп Сирти (1986 m)
Коризир Даги (1982 m)
Кирингол Яыла (1980 m)
Яыла Тепе (1970 m)
Цицекдаги Тепеси (1965 m)
Гадар Даги (1953 m)
Агацёлу Яыла (1951 m)
Буп Даги (1949 m)
Солган Даги (1908 m)
Курдилик Даги (1906 m)
Цирис Даглари (1870 m)
Арик Даги (1867 m)
Мус Даги (1859 m)
Кавак Даги (1822 m)
Тапдузу (1801 m)
Кутлуца Тепе (1792 m)
Акпинар Даги (1714 m)
Палулу Даги (1713 m)
Куруцу Гециди (1706 m)
Карабога Даглари (1697 m)
Цобантас Гециди (1653 m)
Гонца Даги (1632 m)
Турнаоваси (1620 m)
Гокдере Даги (1555 m)
Кизил Даг (1508 m)
Сакорат Даги (1470 m)
Алимли Тепе (1459 m)
Кулакли Даги (1438 m)
Зийарет Тепеси (1422 m)
Циле Даги (1412 m)
Акца Тепе (1394 m)
Таскент Тепе (1381 m)
Угур Яыла (1378 m)
Ара Тепе (1341 m)
Назик Тепе (1312 m)
Зийарет Тепе (1254 m)
Месе Сирти (1253 m)
Гокце Сирти (1237 m)
Бингол Оваси (1078 m)
Таслик Тепе (1062 m)
Цапакцур Оваси (1039 m)Гидрография:
Калецик Барайи
Озлуце Барайи
Цайит Барайи
Реместор Пинар
Цевиз Пинар
Юкарисеринер
Теке Дереси
Пелорек Дереси
Масла Дереси
Лиган Дереси
Кос Дере
Керинсую
Идсую
Гарабе Дереси
Гониксую
Гоынук Цайи
Адурук Цайи
Дегирмен Дере
Цориванксую
Демирканат
Цебан Дереси
Буюк Су
Байрам Дере
Ун Дере
Асиран Дере
Теке Дере
Атес Дере
Караоглан Дере
Гокце Дере
Гайи Дере
Асагигокцеканат Цайи
Дузце Дере
Осман Дере
Килицарслан Дере
Буланик Дере
Балпинар Дере
Тур Цайи
Килсана Дере
Серик Дере
Гем Дере
Авзак Дере
Ган Дере
Коцан Дере
Далси Дере
Назик Дере
Зигир Дере
Вакин Дере
Сеы Дере
Килицли Дере
Аракол Дере
Лениган Дере
Пируф Дере
Йгитлер Дере
Ягиз Дере
Цавуслар Дере
Камсарик Дере
Есенце Дере
Бесевлер Дере
Акца Дере
Цицек Дере
Гацянцермиги