Скачать карту
Карта 200k--j38-08

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j38-08
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j38-08
НазваниеКарта 200k--j38-08
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3608
Высота3096
Размер файла 4.1 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТурция
ЯзыкРусский
Данная карта отображает территорию Турции.Вы найдёте тут город Ерцис. Присутствует Ювацик. На этой карте обозначен Гарус. Показан Юмрутепе. Вы найдёте тут Юмакли. Показан Юкарийаниктас. Присутствует Юкари Тиркесен. На этой карте обозначен Юкарисагмалли. Вы найдёте тут Юкаримутлу. На этой карте обозначен Юкарикуюцак. На этой карте обозначен Юкарикозлуца. Показан Юкариисикли. Показан Юкаригунеыце. На этой карте обозначен Юкариголалан. Показан Юкари Дуаван. На этой карте обозначен Юкариаргит. Присутствует Юкариакцагедик.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j38-07
Карта 200k--j38-09
Карта 100k--j38-026
Карта 100k--j38-027
Карта 100k--j38-028
Карта 100k--j38-029
Карта 100k--j38-038
Карта 100k--j38-039
Карта 100k--j38-040
Карта 100k--j38-041
Карта 001m--j38
Населённые пункты:
Ерцис (91915 чел.)
Ювацик
Гарус
Юмрутепе
Юмакли
Юкарийаниктас
Юкари Тиркесен
Юкарисагмалли
Юкаримутлу
Юкарикуюцак
Юкарикозлуца
Юкариисикли
Юкаригунеыце
Юкариголалан
Юкари Дуаван
Юкариаргит
Юкариакцагедик
Ёлдере
Есилсу
Екекумбет
Яылийака
Ятирли
Ятиксирт
Ясситепе
Яримкайа
Яримадакою
Ялиндам
Якинцак
Яглик
Ягибасан
Унсели
Улусар
Тутунлук
Топузарпа
Топракли
Токлу
Теклер
Таслицай
Таскапи
Тасевлер
Тансу
Табанли
Пирсулан
Сулеыманмезрааси
Сугецер
Согутлу
Сикефти
Сиарбеыкому
Сеыдибеы
Серефли
Селлик
Сеирпазар
Сатибеы
Саримемет
Сарац
Салгане
Сагелди
Сабунсатан
Пиргарип
Пираарди
Пайкоы
Овапинар
Отлакбаси
Орене
Оцакли
Мурадийе
Моллакасим
Меыданцик
Меткули
Кускункиран
Кусцу
Кумлуца
Кумбет
Куцуккоы
Куцукамик
Козлуца
Косккоы
Копрукоы
Комурлу
Ком
Колкулк
Коцоваси
Коцкопру
Коцапинар
Кизкапан
Кизилвиран
Кизилбулак
Киркдегирмен
Киркцали
Килавуз
Келерес
Кекликова
Кекиксирти
Кецан
Кайабоюн
Кавустук
Касимоглу
Карбасан
Карайайла
Каравул
Карагундуз
Караагац
Караагац
Канисарик
Канцикли
Калкандере
Калецик
Кадираскер
Иликайнак
Икинци
Оцаали
Идиркоы
Еыбетли
Гаыдарбеы
Гасандолу
Гасанаптал
Ганкоы
Ганеке
Галкали
Гацикислак
Гацикас
Гациали
Гувенцли
Гундузлу
Гумустепе
Екесор
Гултепе
Гулсунлер
Гуллуцимен
Гозуток
Гозе
Анзаф
Гондерме
Гомик
Голлу
Голдузу
Пулурманик
Гедикдиби
Тимар
Евцилер
Есенкоц
Есенкйи
Есексорик
Есекбатан
Ермислер
Ерисен
Елбистан
Дувенци
Дозер
Доюмалан
Доганци
Дибекли
Деветас
Дерецик
Деребеы
Демиртепе
Демирцик
Делицай
Дедели
Дедебулак
Дасина
Дагону
Цолпан
Есбисинек
Цирак
Цименли
Цетинтас
Цемалеттин
Целебибаги
Цайир
Цаталтепе
Цатакдиби
Цанцакпур
Цакмак
Бугулукайнак
Будак
Богазкесен
Бодурагац
Беыдаги
Беспармак
Бератгол
Байрамли
Байрамли
Балакли
Бакиртас
Багдасан
Бабацан
Айранцилар
Авцибаси
Атмаца
Атадами
Асагийаниктас
Асагиугур
Асагимутлу
Асагикалецик
Асагиисикли
Език
Асагицанак
Асагиаргит
Асагиакцагул
Асагиакцагедик
Ардевиз
Алтийол
Алтинбога
Алкаснак
Алакоы
Аксоргуц
Акрак
Акцира
Акцаорен
Акцацай
Акбулак
Агзикара
Агиркайа
Агарти
Адигузел
Адакли
Ацикёл
Дилимли
Коцкоы
Иви
Елегенце
Емлице
Отлуца
Тутумлу
Ябали
Секербулак
Озкоы
Озкайнак
Каратавук
Цименли
Дерекент
Гокоглан
Ортайайла
Мерал
Дурацак
Кайнарсу
Гумусолук
Киркпинар
Бозяка
Булмац
Буцакону
Куплу
Акбас
Динленце
Нисанли
Уцогул
Яыиктас
Касимбаги
Пинарли
Меданбогази
Зийарет
Цагдас
Абдал
Цубуклу
Екицилер
Ояли
Агацорен
Цакирбеы
Исбаси
Юкари Агацорен
Улупамир
Коыцук
Туглу
Цайирбицен
Евбеыли
Магара
Карадоган
Гергели
Каракайа
Зеирлису
Цорбера
Ёрели
Ялиндам
Долуца
Куруцам
Тандирбаси
Аксакал
Сабанбукен
Йланли
Икизцали
Юкари Гокек
Ергуцу
Асаги Гозе
Салманага
Копру
Тирмикли
Мазбан
Асаги Козлуца
Есилканат
Дередам
Дуруккас
Куцук Киран
Февзи
Ялиндуз
Караган
Ацикёл
Горецек
Кемеркопру
Ени
Сарац
Микаил
Цотуклу
Цакил
Авгарис
Далкиран
Имамабал
Яниктепе
Сарикоы
Моргедик
Цицекли
Идирментес
Яскутук
Кавуллу
Сеитага
Сераметас
Ергинлер
Оруцлу
Тепели
Келерес
Сакизли
Ясситепе
Авцибаси
Куртоглу
Суверен
Инцеалан
Саригарман
Юкари Цанак
Докузунцулар
Акбасак
Асагигунеыци
Дагорен
Догангун
Календер
Тезгелен
Калецик
Келле
Акцифт
Цакирбеы
Сагламтас
Асаги Голалан
Юкарикалецик
Юкаритасоглу
Асагитасоглу
Коцасабан
Цайлак
Гултепе
Бинбасицесмеси
Ган
Есилисар
Цукурбаг
Ортадамла
Юкаридамла
Меыдандаги
Гундуз
Лйинт
ЦалдиранРельеф:
Ала Даглар (3191 m)
Боздаг (2981 m)
Пирреситдаги Тепеси (2913 m)
Доганцай Даги (2731 m)
Есрук Даги (2701 m)
Исик Даги (2650 m)
Исабеы Даги (2647 m)
Авгарса Даги (2622 m)
Куругаялдаги Тепе (2620 m)
Кавсабулак Тепеси (2585 m)
Мурадийе Даги (2581 m)
Косе Даги (2499 m)
Курукавсак Тепе (2419 m)
Курттепеси (2403 m)
Сиври Тепеси (2388 m)
Карадаг Тепе (2382 m)
Давутага Даги (2326 m)
Ресул Тепеси (2324 m)
Гургурбаба Тепе (2310 m)
Аттепеси (2301 m)
Каравели Тепе (2298 m)
Бабазенк Даги (2288 m)
Согутлу Даг (2281 m)
Гацигалил Даги (2243 m)
Ганимямац Тепе (2215 m)
Горен Даги (2150 m)
Гулебакан Тепеси (2089 m)
Цалдиран Оваси (2073 m)
Комусяыласи (2001 m)
Сусум Тепеси (1989 m)
Гондереме Гециди (1954 m)
Соли Даги (1929 m)
Гергер Тепе (1915 m)
Гелик Тепеси (1880 m)
Буюк Даг (1842 m)
Тузла Тепе (1767 m)
Сицак Тепеси (1740 m)
Тармали Гециди (1730 m)
Деликтас Тепе (1666 m)
Яка Адаси (1641 m)
Кас Бурун (1634 m)
Екин Бурну (1634 m)
Екин Бурну (1634 m)
Касик Бурну (1634 m)Гидрография:
Акцира Корфези
Супган Голу
Лаке Етцек
Зеылан Каплицаси
Домуз Пинарлари
Кирмизи Пинарлар
Ягли Дере
Озалп Цайи
Оруц Дере
Куцукцайлак Дереси
Ком Дере
Килисе Дереси
Илица Дереси
Илица Цай
Гатунцукур Дереси
Гацидири Дереси
Дерин Дере
Дели Цай
Бендимаи Цайи
Беызаде Дере