Скачать карту
Карта 200k--j38-02

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j38-02
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j38-02
НазваниеКарта 200k--j38-02
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3569
Высота3094
Размер файла 4.7 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТурция
ЯзыкРусский
Данная карта отображает территорию Турции.На этой карте обозначен город Агръ. Присутствует Дийадин. Присутствует Таслицай. На этой карте обозначен Каракоюнлу. Вы найдёте тут Ювацик. На этой карте обозначен Юкарийолдузу. Показан Юкаритуфек. На этой карте обозначен Юкаритаслицай. Вы найдёте тут Юкаримоллагасан. На этой карте обозначен Юкарикупкиран. Вы найдёте тут Юкарикатирли. Вы найдёте тут Юкари Канипек. Присутствует Юкаригозлуце. Показан Юкариесен. На этой карте обозначен Юкаридузмеыдан. Показан Юкаридурмели. Вы найдёте тут Юкаридалорен.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j38-01
Карта 200k--j38-03
Карта 200k--j38-07
Карта 200k--j38-08
Карта 200k--j38-09
Карта 200k--k38-31
Карта 200k--k38-32
Карта 200k--k38-33
Карта американской армии лист nk38-11
Карта 100k--j38-002
Карта 100k--j38-003
Карта 100k--j38-004
Карта 100k--j38-005
Карта 100k--j38-005
Карта 100k--j38-014
Карта 100k--j38-015
Карта 100k--j38-016
Карта 100k--j38-017
Карта 100k--j38-026
Населённые пункты:
Агръ (92022 чел.)
Дийадин (18172 чел.)
Таслицай (5477 чел.)
Каракоюнлу (5073 чел.)
Ювацик
Юкарийолдузу
Юкаритуфек
Юкаритаслицай
Юкаримоллагасан
Юкарикупкиран
Юкарикатирли
Юкари Канипек
Юкаригозлуце
Юкариесен
Юкаридузмеыдан
Юкаридурмели
Юкаридалорен
Юкарицарикци
Юкариаладаг
Юкариакпазар
Юкариагадеве
Ёнцали
Ёллуязи
Ёлцупинари
Йланли
Еникоы
Еницадир
Язили
Яылацик
Яыци
Янкайа
Яникцукур
Ялинсаз
Якинца
Ягмурдусен
Узунвели
Уысалли
Унленди
Улукент
Уцмурат
Екрек
Уцгозе
Уцаркайа
Тутак
Тутак
Тулумлу
Тукенмез
Токлуцак
Тазекент
Тайпинар
Тавла
Тасуцан
Тастекер
Таслица
Тасли
Кандилли
Таскесен
Тап
Мезра
Танёлу
Сутлуце
Сурмеликоц
Кори
Сулуцем
Сомкайа
Согутлу
Согукбулак
Яссибулак
Соганлитепе
Соган
Сини
Сицанли
Сеыитганбеы
Сатицилар
Саригарман
Саридоган
Сарибугдай
Сарибйик
Сакятар
Сагликсую
Сагиртас
Сабунцу
Раманкулу
Пуллутарла
Пинарцик
Памуктас
Озверен
Озбаси
Озанлар
Отлубайир
Орусмус
Ортайокус
Ортакент
Ортадирек
Ортабуцак
Онбулак
Омузбаси
Омербеы
Огулоба
Оглакли
Оглакли
Обакоы
Нисанкайа
Мутлу
Муратган
Мурат
Моллаосманкому
Моллакамер
Моллаали
Маметган
Лалели
Кузугуден
Кутлубулак
Кустийан
Куш
Кусбурну
Куруагац
Кумлуца
Кумлубуцак
Кумбулак
Куллук
Куцукова
Куцак
Котанци
Коск
Конак
Коцбаси
Коцацобан
Кизилкуле
Кирактин
Килиц
Келекли
Казли
Каваккоы
Карлица
Карасеыитали
Карасеы
Карапазар
Карагоз
Карадоган
Карацомак
Карацаорен
Карабулак
Каниери
Кандилдаги
Календер
Калецик
Катаца
Куйе
Кацмаз
Инце
Икикапили
Ошабер
Идир
Еыбелийурт
Гатункому
Гано
Галфели
Гадимли
Гацигалит
Гузелдере
Гувенли
Гунёлу
Гунгормез
Гунеысу
Гунеысогут
Гунбулду
Гумусязи
Гултепе
Гуллуце
Гуллуце
Ягли
Коранкому
Гозуцу
Гоксугузел
Гедикли
Гецитверен
Гециталан
Ескигарман
Ескигарман
Есенорен
Елмалик
Елиацик
Екинцик
Кобик
Донердере
Догутепе
Доганюрт
Делигасан
Давут
Дарасиво
Данакиран
Далбаце
Цумацай
Екмалзиро
Цукуралан
Цомцели
Мардик
Цогурлу
Цимикан
Цели
Цай
Цамурлу
Буветли
Булакбаси
Будак
Боылуца
Боялан
Болукбаси
Бинкайа
Бесбулак
Берекет
Бендемурат
Беклемез
Батибеыли
Баскент
Басцавус
Балолук
Баллибостан
Балцицек
Айранци
Атайолу
Асургеврек
Асма
Аскале
Асагйигинцал
Асагийенигун
Асагитутек
Асагитоклу
Асагисутасли
Асагисаклица
Асаги Моллагасан
Асагикупкиран
Асаги Коцо
Асагикент
Асагикатирли
Асаги Канипек
Асаги Думанли
Асагиесен
Асагидормели
Асагидалорен
Асагицарикци
Асагиайранци
Асагиагадеве
Арсланли
Арас
Алтинцайир
Алинтепе
Аликосе
Аликор
Алиципи
Наикиран
Алакоюн
Алакоцлу
Акёлац
Актуглу
Акдиз
Акдана
Акцай
Адимова
Абдицикмаз
Аббасгол
Юкарисинири
Асаги Енигун
Юкари Енигун
Япили
Асаги Аладаг
Айвацик
Оздирек
Цаглайан
Демиркапи
Угуртас
Карлица
Кайнакли
Асагикарабат
Гацисефер
Теллисирт
Суцатаги
Асаги Ёлдузу
Юкари Саклица
Асаги Памуктас
Думанли
Коцбаси
Кумлугецит
Безиргане
Базтопрак
Есенкоы
Байиралти
Ясикайа
Боюнцак
Юкари Токлу
Икийамац
Баликсу
Бесиктепе
Ялнизконак
Кавацик
Язици
Коцатас
Балкайнак
Ганоба
Кованцик
Цакироба
Танриверди
Дилекязи
Байрамязи
Юкари Думанли
Ярдимцилар
Асаги Дузмеыдан
Саманёлу
Гундоган
Елтепе
Юва
Секербулак
Акцевре
Алтинкилит
Илица
Голгебалкан
Дибекли
Тасбасамак
Месцит
Ёрукалти
Цаликоы
Таниктепе
Атабакан
Еснемез
Гокцекайнак
Субесиги
Сеслитас
Моллакара
Капанца
Акпинар
Асагиакпинар
Докузтас
Есилдирек
Асаги Кардеси
Яналёл
Угруца
Каратас
Киркбулак
Акдегирмен
Гоктаси
Сариабдал
Гасанкент
Цандервис
Кайаорен
Юцеотак
Гамуркесен
Зор
Касимцан
ГармандовенРельеф:
Тендуерек Даги (3584 m)
Удавендигар Даги (3257 m)
Коцбаси Тепе (3156 m)
Сарицицек Даги (3070 m)
Кузкузбабадаги Тепе (3048 m)
Зор Даг (2964 m)
Гулизар Тепе (2934 m)
Пивазок Тепеси (2914 m)
Перили Даги (2907 m)
Зийарет Тепе (2762 m)
Акпинар Тепеси (2727 m)
Куцук Тендурук Даги (2662 m)
Рузгар Тепе (2657 m)
Кандил Даги (2656 m)
Ари Даги (2621 m)
Сицанли Даг (2587 m)
Коцак Даги (2547 m)
Дурак Даги (2533 m)
Бицен Тепе (2518 m)
Мермер Тепе (2504 m)
Байир Тепе (2451 m)
Баликгол Даги (2422 m)
Куртпинар Даги (2389 m)
Казага Тепеси (2371 m)
Говук Тепе (2295 m)
Кизкалеси Тепе (2258 m)
Ипек Гециди (1906 m)
Оюклу Даг (1235 m)Гидрография:
Балик Сее
Тасли Цай
Сеыибраим Дереси
Серийан Цайи
Мурат Цайи
Мезарлик Дере
Мандалик Цайи
Купкиран Цайи
Караисарсую
Гелутан Дере
Цума Цайи
Асаги Дере