Скачать карту
Карта 200k--k38-25

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--k38-25
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--k38-25
НазваниеКарта 200k--k38-25
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3407
Высота3078
Размер файла 5.1 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТурция
ЯзыкРусский
Эта карта показывает территорию Турции.Присутствует город Ардаган. Вы найдёте тут Мердиник. Показан Шавшат. На этой карте обозначен Ардануч. Вы найдёте тут Ханак. Вы найдёте тут Олур. Показан Деликтас. Присутствует Зийарет. На этой карте обозначен Зекерия. На этой карте обозначен Запгерек. Вы найдёте тут Юрек. Присутствует Юнбукен. Показан Юкаримагалле. Вы найдёте тут Юкарикуртоглу. Присутствует Юкарикоюнлу. Вы найдёте тут Юкарикарацасу. На этой карте обозначен Ёлусту.

Другие карты этого места:

Карта 200k--k37-30
Карта 200k--k38-26
Карта 100k--k37-108
Карта 100k--k37-120
Карта 100k--k38-097
Карта 100k--k38-098
Карта 100k--k38-099
Карта 100k--k38-099
Карта 100k--k38-109
Карта 100k--k38-110
Карта 100k--k38-111
Карта 500k--k37-4
Карта 500k--k38-3
Карта 001m--k37
Карта 001m--k38
Населённые пункты:
Ардаган (21020 чел.)
Мердиник (11943 чел.)
Шавшат (8151 чел.)
Ардануч (5318 чел.)
Ханак (5122 чел.)
Олур (3546 чел.)
Деликтас
Зийарет
Зекерия
Запгерек
Юрек
Юнбукен
Юкаримагалле
Юкарикуртоглу
Юкарикоюнлу
Юкарикарацасу
Ёлусту
Ёлагзи
Ёкусдиби
Ёгуртцулар
Йигитконагы
Есилбаглар
Еникоы
Ени-Демиркапы
Енибеырегатун
Елгозлер
Елецли
Яымесе
Яылилар
Яылацик
Яылабаси
Явузлар
Ясар
Яникли
Яниккавал
Яналти
Мацивет
Ямацёлу
Ямацли
Ялнизцам
Великей
Долунай
Узунова
Узумлу
Услуца
Угурташи
Угурлу
Тунчолук
Тосунлу
Торбалы
Топташ
Тепесую
Тепелер
Тепекей
Тепедузу
Теллиоглы
Досели
Таслидере
Тасгецит
Тапилар
Татакиран
Сусуз
Иве
Сунгубайири
Сулакъюрт
Согутлер
Согмун
Соганли
Севимли
Серинцайир
Сеноцак
Сенемоглу
Сазлицайир
Савас
Савас
Сарийамац
Саритай
Сарибасак
Самандокен
Саманбеыли
Сакаря
Самароглу
Кирецли
Каракоцлар
Пирнарли
Пеынирли
Панцирот
Овапинар
Узунгарман
Еглек
Орта-Кент
Ортагецит
Орманагзы
Омерага
Олгун
Окцулар
Огузёлу
Огузкент
Нисантаси
Небиоглу
Муеззинлер
Моллагасан
Атёлу
Каледиби
Месемолла
Мешели
Меседиби
Алтинкайа
Либи
Озюрт
Кузупинари
Куытуца
Кутлу
Кусуцмаз
Курудере
Куртлуяыласи
Куплуце
Дереици
Куцуксутлуце
Цукур
Куцукцатак
Кючюк-Богатепе
Куцукалтинбулак
Коюнпынар
Коюнлу
Копруяка
Коворенк
Копруцук
Копрубаси
Конк
Конакли
Коцакоы
Коцабеы
Кизилкисе
Кизилцик
Киразли
Докузелма
Согукгозе
Казликоы
Кайалису
Кайадиби
Кайаалти
Касикци
Карталпинар
Карнавас
Карлийази
Гарманли
Каратавук
Копрулу
Каракоы
Караагац
Капикоы
Текели
Олурдере
Калецик
Ка
Токлу
Кабан
Износ
Пернек
Боздоган
Инцили
Инцецай
Иликайнак
Илдир
Игнаки
Игдели
Хозабир
Остулбент
Дериндере
Исарли
Есманет
Гаскоы
Хаскей
Ганли
Гамурлу
Гациали
Гузцимени
Сапкара
Гунорта
Гунлунце
Гумуспармак
Гулверен
Гулистан
Гулес
Комурлу
Голбаси
Гокцекоы
Гермицек
Гедик
Гечитли
Филизли
Филизли
Фергатли
Евбакан
Ескикилиц
Эски-Кале
Ескибеырегатун
Есенбогаз
Елмали
Ексинар
Екинлик
Цоскунлар
Дузтас
Дузенли
Дуруцасу
Дуранцам
Долекцайир
Алабалик
Дирекдере
Дереёлу
Денгели
Дегирменлидере
Дегирменли
Дедекилиц
Дедегул
Давул
Дамласу
Дагеви
Дагци
Чуллу
Урунлу
Цобанли
Цобанкоы
Цитли
Циритдузу
Циритдузу
Циралар
Цименкайа
Цифтлик
Цифтлик
Цицеклидаг
Цевизлик
Цевизли
Четинсу
Цегилли
Цайирбаси
Цайагзи
Орагас
Цавдарли
Цавдарли
Чавдаргиль
Чаталкепрю
Цаталдере
Цардакли
Чамлычатак
Цамлица
Цамлиалан
Цалисканлар
Цалидере
Цалабас
Чакырузюм
Юкари Ирмаклар
Цакилдере
Цаглайик
Буюксутлуце
Буюкцатак
Буюкалтинбулак
Бурмадере
Будакли
Борк
Богазорен
Бинбасар
Беылик
Беспинарлар
Беыкайнак
Ардаган
Саглицак
Бератли
Беллитепе
Бегендик
Байрамоглу
Бастоклу
Балли
Балкая
Балцесме
Баглар
Багдасан
Айдос
Айдогду
Айдинкоы
Айдин
Авундур
Атли
Асиклар
Асагипенесгирт
Асагикоюнлу
Асаги Карацасу
Ашагы-Ирмаклар
Асагицайирли
Арпалы
Армутлу
Ариконак
Ардицдере
Аракилисе
Арак
Анацли
Алтинемек
Алтикоы
Алташ
Алицик
Алчилы
Алагоз
Аккая
Акуртис
Аккилиц
Акдере
Акбайир
Акарсу
Агзипек
Агилёлу
Ацикязи
Каратас
Дерекоы
Цат
Цимлицайир
Серинкую
Инцедере
Гунесгорен
Алацам
Авцилар
Гецкоы
Сулакцайир
Баликцилар
Олцек
Яылацик
Сугозе
Кирац
Голгели
Асагикуртоглу
Леимли
Отбицен
Окцу
Ескидемиркапи
Ягмуроглу
Кайадиби
Ортулу
Буланик
Накдокен
Усталар
Далкирмаз
Сусуз
Явузкоы
Кайабаси
Сайлица
Цакиллар
Баглица
Багцилар
КарлиРельеф:
Кордеван Даги (2970 m)
Зийарет Даги (2892 m)
Орасан Тепе (2800 m)
Цин Даги (2746 m)
Егрипинар Тепе (2744 m)
Угурлу Даги (2699 m)
Замп Даги (2668 m)
Курац Даг (2654 m)
Персокиран Тепе (2641 m)
Арсианис Кьеди (2582 m)
Камера Даги (2534 m)
Цадир Даги (2517 m)
Цалкавур Даги (2484 m)
Буга Тепеси (2476 m)
Цапайур Даги (2464 m)
Коюн Даги (2429 m)
Курударан Даги (2425 m)
Деликтас Тепе (2418 m)
Цам Гециди (2417 m)
Кабак Тепе (2402 m)
Давут Даги (2401 m)
Каймак Даг (2357 m)
Картал Тепе (2350 m)
Алагоз Даги (2299 m)
Егри Даг (2281 m)
Газанферка Даги (2274 m)
Ардаган Яыласи (2262 m)
Елатан Даги (2237 m)
Ялнизцам Гециди (2224 m)
Кола Даги (2182 m)
Емироглу Даги (2095 m)
Акдаг (2083 m)
Дутлу Даги (2071 m)
Цатдаги Тепе (2067 m)
Огуз Тепе (2004 m)
Амет Даги (1991 m)
Серекли Даг (1871 m)
Кас Даги (1583 m)
Атян Даги (1495 m)
Канлитепе Даги (1191 m)Гидрография:
Савсат Цай
Пенек Цайи
Корасую
Имергав Цайи
Доганкайа
Цайкеликсую
Аккум Дереси